Już pod koniec kwietnia zostaną uruchomione nabory wniosków o dofinansowanie projektów służących ochronie przyrody i poprawie stanu wód w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na realizację tych konkursów przeznaczono łącznie 180 mln złotych.

Nabory będą prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Poprawa stanu wód w Polsce – konkurs NFOŚiGW

Wsparcie mogą uzyskać projekty przyczyniające się do poprawy stanu wód w Polsce. Konkurs skierowany jest do: regionalnych zarządów gospodarki wodnej i wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Nabór wniosków będzie trwał od 30 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – konkurs CKPŚ

Konkurs dotyczy projektów służących ochronie in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym wprowadzaniu gatunków zagrożonych do siedlisk zastępczych. Do konkursu mogą przystąpić parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej), jednostki badawczo-naukowe, uczelnie i urzędy morskie. Wnioski o dofinansowanie można składać od 29 kwietnia 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Czytaj więcej

Skomentuj