Minister klimatu wydał rozporządzenie, które zwalnia z prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku wytwarzania niektórych rodzajów oraz wskazanych ilości odpadów.

Rozporządzenie zostało ogłoszone 30 grudnia. Wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., czyli razem z elektroniczną ewidencją odpadów – BDO.

Dokument zawiera 46 pozycji z różnymi rodzajami odpadów. Dla każdego z nich podano kod odpadów oraz ilość ton na rok, do jakiej nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji danej kategorii odpadów (a więc i wpisywania do BDO).

Co ciekawe, w przypadku odpadowej masy roślinnej czy odchodów zwierzęcych ewidencja nie obowiązuje w ogóle. Z kolei np. w przypadku odpadów metalowych ewidencja konieczna jest od 10 ton/rok.


Warsztaty z BDO – zapisz się!


Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których NIE MA obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (a więc i wpisywania do BDO):

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów1) Ilość odpadów

[Mg]/rok

1 2 3 4
1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 Odpady z gospodarki leśnej 02 01 07 do 10
4 Odpady metalowe 02 01 10 do 10
5 Odpady kory i korka 03 01 01 do 20
6 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 20
7 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172) 08 03 18 do 0,2
8 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01 do 0,1
9 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03 do 0,05
10 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* do 0,02
11 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 do 0,5
12 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 do 0,5
13 Opakowania z drewna 15 01 03 do 1
14 Opakowania z metali 15 01 04 do 1
15 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 do 0,5
16 Opakowania ze szkła 15 01 07 do 0,5
17 Opakowania tekstyliów 15 01 09 do 0,2
18 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* do 0,2
19 Opakowania    z metali    zawierające    niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi ex3) 15 01 11* do 0,05
20 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania  ochronne  inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,2
21 Zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  inne  niż   wymienione   w  16  02  09  do 16 02 12 16 02 13* do 0,05
22 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 do 0,1
23 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 do 0,05
24 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 04 do 0,2
25 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 06 do 0,2
26 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16 03 80 do 0,1
27 Baterie zawierające rtęć 16 06 03* do 0,005
28 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 do 0,02
29 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 do 0,02
30 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 do 0,05
31 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 10
32 Gruz ceglany 17 01 02 do 10
33 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 10
34 Zmieszane   odpady   z   betonu,   gruzu   ceglanego,   odpadowych   materiałów   ceramicznych    i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 do 10
35 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 do 5
36 Drewno 17 02 01 do 10
37 Szkło 17 02 02 do 5
38 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
39 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 do 5
40 Ołów 17 04 03 do 5
41 Cynk 17 04 04 do 5
42 Żelazo i stal 17 04 05 do 5
43 Cyna 17 04 06 do 5
44 Mieszaniny metali 17 04 07 do 5
45 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 20
46 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 10

Czytaj więcej

9 Komentarze

  1. “Minister klimatu wydał rozporządzenie, które zwalnia z prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku gospodarowania niektórymi ich rodzajami i wskazanymi ilościami.”

    Bzdura rozporządzenie zwalnia z prowadzenia ewidencji odpadów podmioty WYTWARZAJCE ODPADY, nie ma mowy o gospodarowaniu tymi odpadami, wprowadzacie ludzi w błąd.

Skomentuj