1 / 9

Nowoczesna sortownia odpadów surowcowych została uruchomiona w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Po 3-miesięcznym rozruchu technologicznym, instalacja została przekazana do użytku zgodnie z planem 30 września 2016 r. Dzięki uruchomieniu sortowni będzie można odzyskać i ponownie wykorzystać większą ilość odpadów.

Budowa nowej sortowni odpadów zrealizowana została w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”. Inwestorem jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok systemem gospodarki odpadami opartym na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowisku wraz z sortownią w Hryniewiczach.

50 proc. odpadów do ponownego wykorzystania

W 2020 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, musi osiągnąć wagowo wysokość co najmniej 50 proc. ilości tych odpadów. Ten poziom pozwoli osiągnąć nowoczesna sortownia, której budowa rozpoczęła się w 2015 roku.

Powstała linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Linia technologiczna zamontowana jest w nowym budynku zrealizowanym również w ramach projektu.

Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji

Realizacja inwestycji rozpoczęła się jeszcze w sierpniu 2013 r., kiedy spółka PUHP LECH złożyła wniosek  o dofinansowanie inwestycji. Umowy na dofinansowanie zostały zawarte w drugiej połowie 2014 r., a umowy z wykonawcami w lutym 2015 r. co umożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt instalacji wraz z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów przygotowała i zrealizowała firmą Sutco-Polska.

Finansowanie

Podobnie jak budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarni), również budowa sortowni dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, ale w ramach odrębnego projektu i odrębnego finansowania.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi prawie 82 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności będzie wynosić nie więcej niż 34,6 mln zł. (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych). Pozostałe środki pochodzą ze środków własnych spółki.

Pozostałości po sortowaniu: do spalenia i do składowania

Odpady będące pozostałościami pochodzącymi z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki nie mogą być składowane, trafią do termicznego unieszkodliwienia w ZUOK w Białymstoku.

Na polach ZUOK w Hryniewiczach składowane będą natomiast nieliczne odpady, głównie remontowo-budowlane oraz  pozostałości po sortowaniu i kompostowaniu o kaloryczności poniżej 6 MJ/kg, nie nadające się do termicznego unieszkodliwienia ani dalszego odzysku. Na składowisko trafiają również żużle i zestalone popioły powstające w wyniku termicznego unieszkodliwiania odpadów w ZUOK w Białymstoku.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. “Ten poziom pozwoli osiągnąć nowoczesna sortownia, której budowa rozpoczęła się w 2015 roku”

    Panowie redaktorzy – nie tylko sortownia, gdyby nie wysiłek mieszkańców i miasta oraz selektywna zbiórka u źródła – na nic byłaby sortownia
    Bowiem selektywna zbiórka + ta sortownia razem mogą dać 50% odzysku, w zasadzie szansę na 50% odzysku, nie mylić z recyklingiem bo pytanie ile odzyskanych zostanie skierowanych do recyklingu a ile zasili składowisko czy spalarnię

Skomentuj