Ciechanów jest pierwszym polskim miastem, które zakończyło skomplikowaną procedurę i ostatecznie uchwaliło regulacje w zakresie uprządkowania reklamowego chaosu, na których przyjęcie pozwoliła tzw. ustawa krajobrazowa obowiązująca od września zeszłego roku.

Przyjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane wprowadza szczegółowe zasady, które wkrótce zaczną obowiązywać. Ostateczny termin na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych do uchwalonych regulacji to rok od dnia wejścia w życie uchwały (uchwała w życie wchodzi 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego). Jednocześnie trwają też prace nad kolejną uchwałą, w sprawie określenia wysokości opłaty reklamowej i jej pobieranie od posiadaczy tablic i urządzeń reklamowych.

Przyjęte regulacje

Kształt uchwały jest wynikiem oczekiwań ciechanowian, którzy w ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców opowiedzieli się za koniecznością wprowadzenia zasad, pozwalających na utrzymanie ładu w przestrzeni miejskiej. Reklamy powinny pojawiać się w przeznaczonych do tego miejscach oraz funkcjonować tak, by nie zasłaniać obiektów i dominować w przestrzeń.

Uchwała określa m. in.: zasady dotyczące reklam na budynkach, wielkość reklam, odległości między nimi czy miejsca, w których mogą się pojawiać. Nowe przepisy zabraniają instalowania tablic i urządzeń reklamowych na zabytkach objętych ochroną, urządzonej zieleni czy na terenach cmentarzy. Radni zdecydowali, że powierzchnie ekspozycji reklamy dla wolnostojących urządzeń reklamowych powinny nawiązywać do elementów istniejącego zagospodarowania przestrzeni.

Uchwała reguluje także kwestie szyldów. Wytyczne dotyczące m.in. szyldów na obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego czy zabytkach, dotyczą np. dostosowania do stylistyki, historii obiektów lub obszarów. Określone są również maksymalne wymiary różnych rodzajów szyldów. Ponadto uchwała ustala kwestie obiektów małej architektury. Wolno stojące obiekty małej architektury powinny zostać wkomponowane w otoczenie, nie mogą zakłócać charakteru miejsca oraz przesłaniać widoków np. na zabytki.

Uchwała dotyczy również ogrodzeń. Powinny one zostać wkomponowane w otoczenie, nie mogą powodować utrudnienia lub naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym.

Uchwała została zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej a także uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Czytaj więcej

3 Komentarze

    • Kraków póki co przyjął tylko uchwałę, że powstanie projekt właściwej uchwały. Natomiast Ciechanów przyjął już gotową uchwałę. To jest rzetelność dziennikarska.

Skomentuj