1 / 10

Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” po raz kolejny organizuje śniadanie branżowe. Tym razem przedmiotem debaty są taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Specjalnie dla Portalu Komunalnego zebrani goście odpowiedzieli na pytania związane z tematem spotkania.

Spotkanie ma swoją genezę w publikacjach pierwszego z raportów prawnych, poświęconych właśnie tematowi taryf. Raport ukazał się na łamach listopadowego wydania miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja” i będzie kontynuowany w wydaniu grudniowym.

Spotkanie jest  pokłosiem współpracy redakcji z Kancelarią Z. Jerzmanowski i Wspólnicy, której prawnicy przygotowali opracowania na tematy taryfowe. Raport powstał na bazie ankiet wysyłanych do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i uzyskanych na tej podstawie danych aż od stu przedsiębiorstw z branży.

W piątkowej debacie wezmą udział prezesi przedsiębiorstw wod-kan: Stanisław Biniecki (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży), Zbigniew Szymczak (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie), Rafał Zalesiński (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie), Janusz Wesołek (Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku), Tomasz Augustyn (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach), Maciej Ganowicz (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie), Rafał Zimny (Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach), a także autorzy raportu, mecenasi Zygmunt Jerzmanowski, Łukasz Ciszewski, Mateusz Nyklewicz i Mateusz Faron.

Autorzy raportu tłumaczą wybór wspomnianego zagadnienia jako przedmiotu pierwszego z serii raportów następująco: – Zagadnienia związane z właściwą konstrukcją taryf, w tym przede wszystkim z określeniem kryteriów i sposobu wyodrębniania taryfowych grup odbiorców usług, wciąż stanowią doniosły problem praktyczny dla wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Powodem tego jest przede wszystkim niejednoznaczność wielu przepisów prawa, ale także interdyscyplinarność zagadnienia, tj. konieczność konstruowania taryf z uwzględnieniem nie tylko wielu warunków prawnych sensu stricto, ale także uwarunkowań rachunkowych czy ekonomicznych (o polityczno-społecznych nie wspominając). Z uwagi na wagę przedmiotowego problemu dla praktyki, właśnie kwestie związane z konstruowaniem i zatwierdzaniem taryf uczyniliśmy przedmiotem pierwszego z serii raportów branżowych.

Wnioski, które przyniesie piątkowa debata zostaną opublikowane w relacji z tego wydarzenia, która ukaże się na łamach grudniowego wydania „Wodociągów-Kanalizacji”.

Czytaj więcej

Skomentuj