Ustawa ma zapewnić dalszą poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizować krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020.

Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej, które ustalają ramy prawne i kompleksowy system środków służących wspieraniu efektywności energetycznej. Stymulowanie inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty, wzmocni bezpieczeństwo energetycznego kraju oraz innowacyjność, efektywność ekonomiczną i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Nowe przepisy

Wejście w życie, 5 czerwca 2014 r., dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14. 11. 2012) wymaga dokonania istotnych zmian w obowiązującym systemie świadectw efektywności energetycznej. Z uwagi na ograniczone w czasie – do 31 grudnia 2017 r. – obowiązywanie dotychczasowej ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (DzU z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), uchwalono nową ustawę o efektywności energetycznej, która określa zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz nakładania kar pieniężnych za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Świadectwa energetyczne

Oszczędności energii finalnej ma zapewnić, obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 2013 r., system świadectw efektywności energetycznej, który nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, obowiązek:

  • realizacji przedsięwzięcia (z zamkniętego katalogu w art. 19), służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej lub
  • uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białego certyfikatu) lub
  • uiszczenia opłaty zastępczej, w zakresie: 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% w 2017 r., 10% w 2018 r.

Ustawa wejdzie w życie z 1 października 2016 r. Ustawa została podpisana 13 czerwca.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj