1 / 5

Zakończyło się trzydniowe Forum Recyklingu odbywające się na poznańskich targach Pol-Eco-System. Hasłem przewodnim ostatniego dnia konferencji była „Zbiórka i recykling bioodpadów”.

Rozpoczynając sesję wykładów, Katarzyna Błachowicz, redaktor prowadząca kwartalnik „Recykling” podkreśliła, że tematyka bioodpadów jest po raz pierwszy poruszana na Forum Recyklingu. – Musimy rozpocząć dyskusję na ten temat, ponieważ w projekcie rozporządzenia dotyczącego standardów selektywnej zbiórki odpadów mowa jest o wydzielaniu bioodpadów w osobnych pojemnikach. Podczas wykładów będziemy szukać rozwiązań jak to najefektywniej przeprowadzić – wyjaśniła.

Bioodpady – największa grupa odpadów

Recykling organiczny jako kluczowy element circular economy opisał Tomasz Wojciechowski, reprezentujący spółkę GWDA Piła oraz Stowarzyszenie na Rzecz Recyklingu Bioodpadów „Biorecykling”. – Bioodpady są największą grupą odpadów. Zgodnie z KPGO 2022 ilości odpadów tej grupy to blisko 29 proc. w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, prawie 37 proc. w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców oraz ok. 33 proc. w gminach wiejskich. W związku z tym bez dobrej selektywnej zbiórki bioodpadów nie mamy szans na osiągnięcie zakładanych poziomów recyklingu – apelował T. Wojciechowski.

Jednym z celów gospodarki o obiegu zamkniętym jest zapewnienie selektywnego zbierania bioodpadów (odpady zielone, spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego), gdy jest to technicznie, ekologicznie i ekonomicznie możliwe. Częścią koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym jest natomiast system zero waste, którego podstawę stanowi intensywna selektywna zbiórka u źródła surowców, bioodpadów oraz resztkowych, obecnie nie nadających się do przetworzenia.

Jak wyjaśniał Piotr Barczak z European Environmental Bureau, kluczem do sukcesu jest oddzielny odbiór odpadów biodegradowalnych. – Selektywna zbiórka bioodpadów nie tylko dostarcza odpowiedni materiał do kompostowania, ale co ważne jest znakomitym sposobem do poprawy warunków higienicznych w miejscach tymczasowego gromadzenia i przetwarzania odpadów (MBP) – podkreślał prelegent.

Problemy polskich kompostowni

O tym, jakie są problemy i propozycje rozwiązań dla kompostowania odpadów zielonych w Polsce opowiedział Marek Kundegórski z firmy Sweco. Słuchacze dowiedzieli się m.in. jakie są obecnie największe problemy z funkcjonowaniem instalacji do kompostowania odpadów. – Przepustowości instalacji MBP określone w pozwoleniach znacznie przekraczają możliwości techniczne wynikające z zastosowanych urządzeń, posiadanych powierzchni placów do kompostowania czy dojrzewania. Inny problem to wydawanie pozwoleń dla instalacji nie będących RIPOK-ami, wydawane z poziomu starosty, który w większości przypadków nie posiada personelu pozwalającego na wszechstronną ocenę wniosków – wymieniał M. Kundegórski.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj