ENVICON 2016. Wyzwania dla elektroenergetyki w kontekście polityki klimatycznej, wykorzystanie węgla i paliw niskoemisyjnych w gospodarce komunalnej, odbudowa mocy, a także energetyka odnawialna, to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas Sesji Energetyka na Kongresie Envicon 2016.

Rozpoczynając konferencję dr inż. Aleksander Sobolewski (dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla) zauważył, że energetyka i środowisko są nierozerwalne. – Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie: jak ma wyglądać energetyka za kilka lat i gdzie jest w tym środowisko – zapowiedział A. Sobolewski.

Kierunki rozwoju

Janusz Michalski, przedstawiciel Ministerstwa Energii, przedstawił kierunki rozwoju energetyki w Polsce. – Przynajmniej w horyzoncie 2030 roku zakładana dynamika wzrostu gospodarczego, a także poziomu konsumpcji i poprawy jakości życia będzie implikować systematyczny wzrost zużycia energii elektrycznej – powiedział J. Michalski. Zapowiedział również, że prowadzone będą dalsze działania mające na celu dywersyfikację źródeł energii.

– Program Polskiej Energetyki Jądrowej będzie kontynuowany, a efektywność energetyczna pozostanie priorytetem polityki energetycznej – dodał przedstawiciel Ministerstwa Energii. Zauważył on także, że w odniesieniu do OZE zasadne wydaje się większe promowanie rozwoju biogazowni z uwagi na ich potencjał generowania nowych miejsc pracy, oczyszczania terenów rolniczych oraz przewidywalność wytwarzanych wolumenów energii. – Wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych, a także wdrażanie i rozwój transportu elektrycznego pozostaje priorytetem Ministerstwa Energii – wyjaśnił J. Michalski.

Z kolei Herbert L. Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej wygłosił referat na temat stanu i wyzwań elektroenergetyki w Polsce  w kontekście polityki klimatycznej.

A może biomasa?

O szansach i zagrożeniach wynikających z wykorzystania biomasy w energetyce w kontekście spalania w kotłach wielopaliwowych mówił Ryszard Gajewski, prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy. Jego zdaniem biomasa powinna być wykorzystywana lokalnie i przez odbiorców lokalnych. Opisał instalacje współspalania na świecie. Podkreślił korzyści i zagrożenia wynikające ze współspalania.

– Technologia współspalania jest tania i łatwa do wdrożenia, wykorzystuje zdolności wytwórcze istniejących elektrowni. Do zagrożeń wynikających ze współspalania zaliczyć należy konieczność importu, negatywne oddziaływanie paliwa biomasowego na instalację, a także społeczną uciążliwość środków transportu – zauważył R. Gajewski.

Krajowy system wsparcia dla instalacji biomasy w kontekście ustawy o odnawialnych źródłach energii omówiła Katarzyna Sosnowska z kancelarii Baker & McKenzie.

Zagadnienia dotyczące spalania węgla i paliw niskoemisyjnych w gospodarce komunalnej przybliżył uczestnikom Enviconu dr inż. Aleksander Sobolewski. – Podejmowane w ostatnich latach działania dotyczące ograniczenia niskiej emisji nie przynoszą oczekiwanych efektów – zauważył A. Sobolewski. Próbował on odpowiedzieć na pytanie: czy spalanie węgla może być niskoemisyjne? – Aby ograniczyć niską emisję muszą zadziałać trzy czynniki: jakość paliwa, jakość kotła i działania logistyczne, do których zaliczyć należy edukację, kontrolę, a także karanie – dodał dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. – Tylko działania systemowe będą skuteczne w walce z niską emisją – zapewniał A. Sobolewski.

A może OZE?

Perspektywy dla rozwoju energetyki prosumenckiej w świetle przepisów ustawy o OZE i trendów cen energii omówił Grzegorz Wiśniewski, prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej. Zwrócił uwagę na uproszczone procedury administracyjne w ustawie o OZE. Omówił wsparcie dla mikroinstalacji i energetyki prosumenckiej przed i po 1.07.2016 r. (ustawa o OZE). Szczegółowo opisał definicję prosumenta, a także ograniczone prawa prosumenta w Polsce. Poruszył także kwestię opustów.

Sesja Energetyka, w ramach Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska, odbyła się po raz pierwszy.

Czytaj więcej

Skomentuj