1 / 4

ENVICON 2016. Jedna z sesji tematycznych tegorocznego Kongresu Envicon poświęcona została branży wod-kan. Zaproszeni przez firmę Abrys specjaliści wyjaśnili m.in. jakie są taryfowe i pozataryfowe skutki wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne dla przedsiębiorstw i gmin, a także na czym polega problem “wspólnego pastwiska”.

Czego dotyczy podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem i dlaczego może usprawnić działanie i poprawić efektywność firm wod-kan omówił prof. Grzegorz Bełz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podkreślił, że sukces przedsiębiorstw sektora wodno-ściekowego leży w podnoszeniu efektywności procesów biznesowych a wdrażanie orientacji procesowej powinno opierać się na szerokim zachowaniu dotychczasowego modelu struktury funkcjonalnej.

– System zarządzania procesami winien opierać się w większej mierze na mechanizmach ciągłego doskonalenia i benchmarków wobec najlepszych, a nie formalizacji i biurokracji. Ważniejsza niż opisywanie projektów jest świadomość pracowników, że są częścią całego procesu produkcyjnego – wyjaśniał prof. Bełz.

Kwestię rzadkości i ograniczoności zasobów naturalnych, w tym także wody, poruszyła prof. Małgorzata Słodowa-Hełpa z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Choć podkreślała rosnącą rolę wśród kreatorów rozwoju świadomych i aktywnych konsumentów, to jednak większość społeczeństwa na co dzień nie zdaje sobie sprawy z doniosłości zagrożenia tragedią “wspólnego pastwiska” w odniesieniu do zasobów wodnych.

– Wśród recept na współczesne dolegliwości jest zintegrowane zarządzanie. Priorytetowe znaczenie mają systemy zarządzania i współpracy między różnymi jednostkami samorządu, ich władzami, instytucjami, przedsiębiorstwami, bankami, podmiotami społecznymi i gospodarczymi – tłumaczyła prelegentka.

Przedstawienie dylematów w obszarze szeroko pojętego zarządzania zasobami wodnymi, w tym w szczególności przedsiębiorstwem wodociągowym, było celem prezentacji dr Pawła Chudzińskiego, prezesa spółki Aquanet Poznań. Przedstawiając trzy główne dylematy zarządzania w wod-kan (Czy każdy właściciel ma pełne prawo do dysponowania pożytkami płynącymi z faktu własności przedsiębiorstwa wodociągowego? Czy zapewnienie dostępu do usług wodociągowych powinno być realizowane kosztem dotychczasowych klientów? Czy proces kreowania taryf powinien uznawać za priorytet ochronę zasobów naturalnych czy wysokość rachunków za usługi wodociągowe?), prelegent chciał zasygnalizować potrzebę dyskusji w tych obszarach.

– Jest oczywiste, że przedstawionych dylematów nie da się rozwiązać lecz postawienie publiczne pytań wspomagających ich rozwiązanie może pozwolić na przeprowadzenie dyskusji publicznej prowadzącej do podjęcia koniecznych decyzji – wyjaśniał P. Chudziński.

Sesję dotyczącą branży wod-kan zakończył panel dyskusyjny, prowadzony przez prof. Marka Gromca. Zaproszeni do dyskusji eksperci reprezentujący sektor wodno-ściekowy, naukowcy oraz prawnicy omówili wybrane elementy zarządzania w przedsiębiorstwie wodociągowym.

Czytaj więcej

Skomentuj