Podczas wtorkowego spotkania zostały przedyskutowane najbardziej palące problemy branży wod-kan. Podjęto m.in. temat zmiany rozporządzenia taryfowego, uregulowania problematyki wód opadowych i roztopowych, opracowania Kodeksu Budowlanego czy ustawy Prawo wodne.

Inicjatorem wtorkowego spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa była Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Ze strony ministerstwa wzięli w nim udział Kazimierz Smoliński, Sekretarze Stanu oraz Eliza Chojnicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa. IGWP reprezentowali Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby, Dorota Jakuta, Prezes Izby oraz adw. Paweł Sikorski.

Minister Kazimierz Smoliński poinformował o trwających pracach nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz o przystąpieniu w ministerstwie do prac nad zmianami w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (uzzwizoś).

Minister podjął też temat konieczności uregulowania problematyki wód opadowych i roztopowych, o trwających pracach nad opracowaniem Kodeksu Budowlanego, a także ustawie Prawo wodne.

W trakcie rozmowy przedstawiciele IGWP zapoznali ministra z działalnością Izby, wskazali główne obszary branży wodociągowo-kanalizacyjnej wymagające doregulowania i zmian.

Warto podkreślić, iż wypowiedzi ministra i przedstawicieli IGWP były bardzo zbieżne. MIiB zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej weszła w życie nowelizacja ww. rozporządzenia, która zawierać będzie m.in. doprecyzowanie zasad ustalania amortyzacji lub odpisów umorzeniowych poprzez wskazanie, że ustalane są one zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych niezależnie od źródeł ich finansowania. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” aktywnie uczestniczy w pracach nad zmianą rozporządzenia dzieląc się swoimi uwagami i wiedzą. Podczas spotkania określono również obszary ustawy o zzwizoś wymagające zmian, poruszono tematykę wód opadowych i roztopowych. Wypowiedzi reprezentantów IGWP zostały wsparte konkretnymi przykładami i propozycjami ich rozwiązań.

Dorota Jakuta zaprasza na Kongres Envicon Water [WIDEO]

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj