W ocenie Ministerstwa Rozwoju udzielanie tzw. zamówień in-house możliwe jest nie tylko na podstawie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych.

Artykuł pochodzi z portalu PrawoDlaSamorządu.pl.

Prawo Dla Samorządu

Poselskie wątpliwości

W połowie września br. poseł Jarosław Stawiarski (KP PiS) wystąpił do Ministra Rozwoju z interpelacją poselską w sprawie zmian w zakresie udzielania tzw. zamówień in-house. Parlamentarzysta w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dotychczasową praktykę udzielania tego typu zamówień, opartą na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tego typu przypadkach „ tzw. zamówienia in-house udzielane są zasadniczo poza trybem zamówień publicznych, czyli z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w drodze stosownych aktów kreujących byt danej spółki komunalnej (tj. uchwały rady gminy w sprawie utworzenia spółki komunalnej oraz aktu założycielskiego spółki)”. Powyższe rozwiązania zostały skonfrontowane z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, które mając na celu implementację przepisów dyrektywy klasycznej w zakresie zamówień in-house, uczyniły z nich rodzaj zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki.

W oparciu o zestawienie tych dwóch trybów udzielania tzw. zamówień in-house (dotychczasowego oraz nowego mającego obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku) autor interpelacji poselskiej zwrócił się o wyjaśnienie „czy od dnia 1 stycznia 2017 r. tryb zamówienia publicznego z wolnej ręki ma być jedynym trybem udzielania tzw. zamówień in house, czy też w przypadku jednoosobowych spółek miejskich utworzonych w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, wskazanych w aktach powołujących daną spółkę, możliwe będzie nadal powierzanie realizacji tych zadań (np. na okresy kolejnych lat budżetowych) w tak zwanym trybie władczym (administracyjnym), z pominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych? W tym drugim przypadku wprowadzany w ustawie tryb zamówienia z wolnej ręki miałby zastosowanie do tych spółek w razie zlecania nowych zadań nie mieszczących się w celach, dla których utworzono spółkę”.

Jednocześnie na wypadek udzielenia przez Ministra Rozwoju odpowiedzi, iż jedynym trybem udzielania przedmiotowych zamówień będzie tryb z wolnej ręki (obowiązujący w tym zakresie od 1 stycznia 2017 roku) w interpelacji sformułowano dalsze pytania – „czy możliwe jest (…) udzielenie tzw. zamówienia in house w 2016 r. (z wyłączeniem stosowania Pzp), jeżeli okres realizacji powierzonych zadań będzie wykraczał poza datę 31 grudnia 2016 r. (np. powierzenie zadań na rok budżetowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.)?”. Jednocześnie zapytano „czy w sytuacji braku przepisów przejściowych dotyczących wprowadzenia przedmiotowego warunku możliwa byłaby taka interpretacja art. 67 ust. 8 i ust. 9 Prawa zamówień publicznych, która pozwoliłaby dostosować się tym spółkom do zmienionych wymogów i na przykład okres 3 lat liczyć dopiero od dnia wejścia w życie nowych przepisów, a do upływu tego okresu opierać się chociażby na prognozach handlowych uwzględniających planowane zmiany w strukturze wykonywanych zadań?”.

Wątpliwości parlamentarzysty wzbudziły także znowelizowane przepisy dotyczące „wiarygodnych prognoz handlowych”, o których mowa w dodanym art. 67 ust. 9 Prawa zamówień publicznych (zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności umożliwiający udzielenie zamówienia in-house w trybie zamówienia z wolnej ręki ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych). W tym kontekście zostało sformułowane pytanie „jak należy rozumieć występujące w nim pojęcie „reorganizacji działalności” spółki komunalnej? Czy jeżeli do chwili obecnej spółka komunalna nie wykonywała niektórych z zadań użyteczności publicznej wymienionych w uchwale rady miasta o utworzeniu tej spółki oraz w akcie założycielskim spółki, gdyż burmistrz nie wydał zarządzenia określającego szczegółowy zakres oraz zasady realizacji tych zadań i miasto zlecało je podmiotom trzecim w trybie zamówień publicznych, a po dniu 1 stycznia 2017 r. miasto chciałoby udzielić swojej spółce komunalnej zamówienia publicznego z wolnej ręki na realizację tych pominiętych dotychczas zadań, to sytuacja taka będzie mogła być uznana za reorganizację działalności spółki, uprawniającą do zastosowania prognoz handlowych co do procentowego udziału działalności realizowanej na rzecz miasta? (…)Czy też może owa reorganizacja działalności spółki komunalnej wymagałaby zmiany uchwały rady miasta i aktu założycielskiego spółki w celu wskazania jakichś nowych zadań publicznych, których wykonywanie byłoby powierzone tej spółce? Czy reorganizacja działalności spółki ma wiązać się z jakimiś zmianami w strukturze organizacyjnej spółki lub strukturze zatrudnienia? Czy reorganizacja ta powinna nastąpić jeszcze przed udzieleniem spółce zamówienia z wolnej ręki, czy też możliwe jest by dopiero udzielenie takiego zamówienia powodowało reorganizację struktury zadań realizowanych przez spółkę?”. Pytania dotyczyły także tego w jaki sposób i za pomocą jakich dokumentów (czynności) miałyby być uwiarygodnione prognozy handlowe, o których mowa w przedmiotowych przepisach, oraz kto miałby opracowywać takie prognozy handlowe?

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Odpowiedzi na powyższą interpelację poselską udzielił w imieniu Ministra Rozwoju Pan Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, który reprezentował stronę rządową podczas prac nad ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która m.in. odnosi się do kwestii tzw. zamówień in-house. Co warte podkreślenia odpowiedź ta została opracowana „na podstawie informacji przekazanych przez Urząd Zamówień Publicznych”.

1
2
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj