1 / 2

Mostostal Warszawa odstąpił we wtorek od kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Inwestor uważa tymczasem, że wykonawca nie ma powodu by przerywać budowę.

Szczecińska spalania miała być oddana do użytku pod koniec tego roku, i tak z opóźnieniem w stosunku do pierwotnych założeń (połowa 2016 r.). Spalać ma odpady zmieszane, balastowe oraz RDF, łącznie 150 tys. ton/rok. Za budowę odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiana Odpadów. Koszt całego projektu to 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 255 mln zł to dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 280,7 mln – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 60 mln zł – środki własne ZUO.

Poziom zaawansowania budowy oceniany jest na ok. 80 proc. Kiedy obiekt zacznie działać? Wobec wtorkowej decyzji Mostostalu, który jest generalnym wykonawcą, termin uruchomienia spalarni stanął pod dużym znakiem zapytania.

Wykonawca wini inwestora

Jak tłumaczy spółka, powodem odstąpienia było niedostarczanie przez inwestora, czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, w wyznaczonym terminie żądanej gwarancji zapłaty. – Przedstawiony przez zamawiającego dokument w jakikolwiek sposób nie zabezpieczał uzyskania przez Wykonawcę przysługującego mu na podstawie kontraktu wynagrodzenia – wyjaśnia Agata Falęcka, rzeczniczka Mostostalu. – Dodatkowym uzasadnieniem decyzji o odstąpieniu od kontraktu był brak wymaganego i koniecznego współdziałania zamawiającego w realizacji kontraktu, co przejawiało się przede wszystkim w braku akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów ich zawierających, sporządzonych przez wykonawcę zgodnie z kontraktem i spowodowało, iż realizacja przez Mostostal Warszawa Kontraktu stała się niemożliwa. Ponadto, przeszkodą w kontynuowaniu prac były czynności zamawiającego w stosunku do podejmowanych przez spółkę działań służących rozwiązywaniu sporów powstałych na tle kontraktu, co w szczególności przejawiało się blokowaniem działań Komisji Rozjemczej – dodaje.

Według Mostostalu odstąpienie od kontraktu nastąpiło „z wyłącznej winy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. – Wszelkie negatywne konsekwencje z tym związane obciążają zamawiającego. Mostostal Warszawa zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody (w tym utracone korzyści) poniesionej przez wykonawcę wskutek odstąpienia od kontraktu – mówią przedstawiciele firmy.

Wraz z doręczeniem oświadczenia o odstąpieniu od kontraktu, spółka  wezwała też ZUO Szczecin do zinwentaryzowania robót i dostaw wykonanych lub rozpoczętych przez generalnego wykonawcę na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, a także do zabezpieczenia placu budowy inwestycji na koszt i ryzyko zamawiającego do dnia rozpoczęcia inwentaryzacji, jak również zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie budowy. Wykonawca wezwał także do zwrotu gwarancji zabezpieczenia wykonania kontraktu.

ZUO: przyczyny odstąpienia nie mają uzasadnienia

Według inwestora, podane przez wykonawcę przyczyny odstąpienia od kontraktu odrzuca są niezasadne. ZUO wzywa też Mostostal Warszawa do zaprzestania naruszania kontraktu  i wznowienia robót. – Pierwszy z podanych przez Mostostal Warszawa powodów odstąpienia od kontraktu dotyczy gwarancji zapłaty wynagrodzenia – zdaniem Mostostalu ma ona fikcyjny charakter. ZUO informuje, że zgodnie z żądaniem Mostostalu, dostarczyło w terminie wymaganą gwarancję, która w opinii spółki jest zgodna z przepisami  i właściwie zabezpiecza wynagrodzenie wykonawcy kontraktu – mówi Wojciech Jachim, rzecznik ZUO Szczecin.  – Drugi powód dotyczy rzekomego braku współdziałania ZUO z wykonawcą, szczególnie w zakresie budowy oczyszczalni ścieków. ZUO podkreśla, że współpraca z wykonawcą była i nadal jest możliwa – lecz w granicach prawa. Inżynier Kontraktu (w imieniu ZUO rolę tę pełni firma Sweco) odmówił zatwierdzenia przygotowanej przez Mostostal dokumentacji zrzutu ścieków, ponieważ jest ona sprzeczna z tzw. decyzją środowiskową, a tym samym z obowiązującym prawem – dodaje.

W ocenie zarządu ZUO oświadczenie Mostostalu Warszawa SA o odstąpieniu od umowy nie ma mocy prawnej. W związku z tym ZUO wezwał Mostostal Warszawa do zaprzestania naruszania kontraktu  i wznowienia robót.

Niezależnie do dalszych działań Mostostalu Warszawa władze Szczecina i zarząd ZUO zdeterminowane są, aby doprowadzić budowę spalarni do końca.

 

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj