Celestynowo, Chełmża, Chojnice, Łódź, Pruszcz Gdański, Skawina, Strzelce Opolskie i Tarnowo Podgórne. Już wkrótce mieszkańcy tych miejscowości będą mogli korzystać z nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych. Ich rozbudowę lub modernizację dofinansuje ze środków unijnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie przeznaczył na to prawie 200 mln zł.

Umowy z ośmioma beneficjentami zawarto na przełomie czerwca i lipca 2018 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 380 mln zł, a dofinansowanie w wys. 197 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Jest  ono realizowane w ramach II osi priorytetowej, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z instytucją pośredniczącą – Ministerstwem Środowiska (instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Więcej sieci kanalizacyjnej 

Prawie 22 mln zł dofinansowania dostała gmina Celestynów. Pieniądze pójdą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Celestynów oraz Karczew o długości ponad 39 km. Całkowity koszt projektu wyniesie 42 209 298 zł, przy równoczesnym zaangażowaniu środków własnych beneficjenta. W efekcie liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej przekroczy 3 tys. osób. Pełny zakres prac zostanie zrealizowany do końca 2022 r., natomiast osiągniecie tzw. efektu ekologicznego spodziewane jest do końca 2023 r.

Z kolei w Chełmży powstanie ponad 5,58 km kanalizacji sanitarnej, a na odcinku 1,6 km zostanie ona przebudowana. Oprócz tego powstanie 1,84 km sieci wodociągowej. Efektem ekologicznym będzie przyłączenie do sieci do końca 2021 r. 332 nowych użytkowników. Wszystko to zostanie zrealizowane do końca grudnia 2020 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 25,5 mln zł. Projekt otrzymał wsparcie w wys. ponad 13 mln zł.

Blisko 13 mln zł dofinansowania NFOŚiGW przekaże Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chojnicach. Dzięki wsparciu w Charzykowach i Ciechocinie zostanie zbudowana i zmodernizowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 10 km. W samych Charzykowach powstanie sieć kanalizacji deszczowej. Wybudowana także zostanie instalacja fotowoltaiczna na terenie SUW Charzykowy. Ponadto zakupiony i uruchomiony będzie system klasy GIS do zarządzania strukturą sieciową. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 24 554 784 zł. Inwestycja zostanie zakończona pod koniec lutego 2021 r. Uzyskanie efektu ekologicznego spodziewane jest rok później. Będzie to 250 dodatkowych osób korzystających z dobrostanu infrastruktury kanalizacyjnej.

Ponad 2,5 mln zł subwencji trafi do firmy Eksploatator Sp. z o.o. w Straszynie, która przeprowadzi inwestycję na ternie aglomeracji Gdańsk. Głównym zakresem przedsięwzięcia będzie budowa ok. 5 km kanalizacji sanitarnej oraz budowa ok. 1 km sieci wodociągowej. Koniec prac nastąpi do końca 2018 r., a tzw. efekt ekologiczny zostanie uzyskany w 2019 r. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie ponad nowych 200 mieszkańców, a z ulepszonego zaopatrzenia w wodę skorzysta blisko 2 tys. osób. Koszt całkowity wszystkich działań budowlanych przewidziano tu na poziomie 3 738 697 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie otrzyma ponad 28 mln zł dotacji. W ramach przedsięwzięcia do końca roku 2021 r. zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 32 km oraz stacja uzdatniania wody. Dzięki temu 4 tys. 182 nowych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej. Ponadto ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu wyniesie 3 071 277 m3/rok. Ten efekt ekologiczny w pełni zostanie uzyskany do końca 2022 r. Całkowity koszt projektu to 55 449 831 zł.

Łódź, Strzelce Opolskie i Tarnowo Podgórne zainwestują  w oczyszczalnie 

W Łodzi zaplanowana jest budowa zbiorników retencyjnych, które umożliwią efektywną pracę Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM) w okresach deszczowych. Zmodernizowane zostaną też  urządzenia oczyszczania mechanicznego, zastosowana zostanie nowa technologia oczyszczania ścieków w części oczyszczalni, a także zmodernizowana instalacja odwadniania osadów pościekowych. W celu zmniejszenia ilości substancji organicznych w osadach, przewidziana jest także budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków. W wyniku zastosowania procesu hydrolizy termicznej zwiększy się natomiast produkcja biogazu na oczyszczalni (a tym samym produkcja energii elektrycznej wykorzystywanej na jej potrzeby).

Całkowity koszt projektu to 132 541 720 zł. Łódź dostanie dofinansowanie w wys. 68 851 434 zł. Modernizacja oczyszczalni ma zakończyć się do końca 2022 r. Oczekiwanym efektem ekologicznym, który ma zostać osiągnięty do końca grudnia 2023 r., będzie uzyskanie suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania w ilości 25,80 tys. ton/rok.

Łódź będzie bezpieczniejsza w czasie ulew

NFOŚiGW przekazał subwencję w wysokości 36 665 659 zł Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji. Koszt całej inwestycji wyniesie 71 173 815 zł. W Strzelcach Opolskich zmodernizowana zostanie część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni ścieków oraz system sterowania. Powstanie suszarnia osadów i instalacja OZE. W planach przewidziana została także dostawa agregatu pompowego oraz koparko-ładowarki dla potrzeb zakładu oczyszczalni ścieków. Planuje się również budowę i modernizację ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Nastąpi także budowa odcinka 0,65 km sieci wodociągowej, a na długości prawie 13 km zostanie ona zmodernizowana. Oddzielnym zadaniem będzie modernizacja 4 stacji uzdatniania wody.

Prace potrwają do 30 czerwca 2022 r. Ponadto 211 nowych użytkowników przyłączy się do sieci kanalizacyjnej, a liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę sięgnie 82 osób. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do 30 czerwca 2023 r.

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” zostanie dofinansowany kwotą 12 615 266 zł. Całkowity jego koszt wyniesie 24 340 043 zł. W ramach zadania rozbudowana zostanie  miejscowa oczyszczalnia ścieków. Zwiększy to jej przepustowość z 4 do 8 tys.  m3. Prace zostaną zakończone do końca 2020 r. Efekt ekologiczny, którego miarą będzie m.in. przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych w ilości 0,35 tys. ton/ rok, zostanie osiągnięty rok po zakończeniu inwestycji.

Dotychczas, w ramach trzeciego konkursu z działania 2.3, NFOŚiGW podpisał już 120 porozumień dotyczących projektów wod-kan w całej Polsce.

Czytaj więcej

Skomentuj