1 / 7

ENVICON 2016. Kongres Envicon 2016 został w poniedziałek zainaugurowany w Poznaniu. Wydarzenie to już od 20 lat towarzyszy targom Pol-Eco-System, a jego organizatorem jest firma Abrys.

XX edycja Enviconu

– Jesteśmy niezmiernie dumni z tego jubileuszu, a zarazem podekscytowani, bowiem możliwość spotkania z Państwem i dyskusji zawsze pozwala nam poszerzyć horyzonty w tak wymagającej dziedzinie jak ochrona środowiska – powiedziała otwierając Envicon Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys.

Poinformowała też uczestników, że w tym roku w kongresie zdecydowało się wziąć udział ponad 700 osób. –  Udowadnialiśmy przez ostatnie dwadzieścia lat, że kongres w połączeniu z wystawą targową jest bardzo potrzebny wszystkim współpracującym z nami reprezentantom branży ochrony środowiska – dodała prezes firmy Abrys.

Następnie Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej, mówił na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Podsumował jej dokonania i mówił o najważniejszych wyzwaniach, które zostały wyznaczone na kolejne lata.

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce przedstawił z kolei Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Podczas swojego wystąpienia mówił m.in. o tym, że obecnie realizowana w naszym kraju gospodarka odpadami związana jest z transformacją od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym. I to jest obecnie główny cel Polski.

– Aby jednak ta transformacją mogła się dokonać, konieczne jest podjęcie szeregu działań. Priorytetem jest dla nas legislacja i działania o charakterze kontrolnym – poinformował S. Mazurek. I dodał, że resort obecnie prowadzi działania zmierzające m.in. do ujednolicenia standardów selektywnej zbiórki, kwestii opłat za odpady. Prowadzone są też audyty ex-ante poszczególnych organizacji. – Patrzymy na gospodarkę odpadami jak na szansę, a priorytetem jest gospodarka o obiegu zamkniętym – podkreślił wiceminister Mazurek.

Na temat nowych mechanizmów i narzędzi finansowania ochrony środowiska w Polsce mówił Roman Wójcik, zastępca Prezesa Zarządu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– W najbliższym okresie dofinansowujemy głównie działania w obszarze dotyczącym gospodarki wodno–ściekowej  – powiedział R.Wójcik. Podkreślił też, że realizowane są  prace w ramach KPOŚK, głównie należy do nich rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, współfinansowane są też projekty z POIŚ. Ponadto prowadzone są inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Buk.

Dodatkowo, jak podkreślił R. Wójcik, dofinansowane są też działania z zakresu gospodarki odpadami m.in. selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz rozbudowa instalacji RIPOK, modernizacja stacji demontażu pojazdów, a także dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto wspierane są też działania m.in. z zakresu ochrony powietrza, termomodernizacji, bioróżnorodności, usuwania azbestu, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska czy z zakresu edukacji ekologicznej.

O wzajemnych uwarunkowaniach między gospodarką, środowiskiem a przyrodą mówił z kolei Andrzej Mizgajski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

– Ochrona Środowiska przestaje być autonomiczną dziedziną, a coraz częściej włączana jest w  konkretne działania. A od współczesnej gospodarki oczekuje się, aby wykorzystanie zasobów było roztropne, umiejętne bez zakłócania procesów przyrodniczych. Niestety często jest to bardzo trudne – powiedział A. Mizgajski. Poinformował też, że w polityce ekologicznej pojawia się coraz częściej pojęcie kapitału przyrodniczego. Są to użyteczne dla człowieka zasoby naturalne odnawialne i nieodnawialne. – Kapitał ten stanowi dla człowieka wartość ekologiczną, społeczno-kulturową, ekonomiczną – podsumował.

Inauguracyjny panel dyskusyjny

Podsumowaniem sesji inauguracyjnej był panel dyskusyjny, który poprowadził Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw Abrys. W dyskusji wzięły udział osoby zajmujące kluczowe stanowiska w ochronie środowiska w Polsce: Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej; Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Roman Wójcik, zastępca Prezesa Zarządu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Iwona Koza, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Stephane Arditi, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska.

1 lipca rząd przyjął Krajowy plan gospodarki odpadami 2022. Aktualizacja poprzedniego dokumentu z 2014 r. łączy się ze spełnieniem warunku wstępnego dla gospodarki odpadami ustanowionego dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Redaktor P. Talaga zwrócił się z pytaniem do ministra S. Mazurka jak ocenia perspektywy realizacji KPGO w skali kraju oraz aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami: – Jest to wyzwanie w zakresie warunków ex-ante. Zobowiązaliśmy się jednak wypełnić te warunki. Chcemy, aby KPGO uwzględniał nasze podejście do circular economy, musimy to jednak realizować w zgodzie z obowiązującymi i wdrażanymi dyrektywami. Istotny w tym jest też udział samorządów – stwierdził wiceminister. I poinformował, że trwają też prace nad rozporządzeniem dotyczącym standardów selektywnej zbiórki.

– Jest to bardzo ważny dla nas dokument. Musimy realizować ambitne cele circular economy oraz kolejne cele w obszarze recyklingu wyznaczone na 2020. Jednak osiągniecie wyznaczonych poziomów w zakresie recyklingu wydaje się wręcz misją specjalną, gdy uświadomimy sobie ile jest problemów w tym obszarze. Prowadziliśmy też prace nad wdrożeniem in house – podkreślił S. Mazurek.

Z kolei Roman Wójcik odpowiadając na pytanie na jakie inwestycje przeznaczona zostanie największa alokacja środków stwierdził, że najważniejszy obszar to ten są związany z finansowaniem gospodarki wodno-ściekowej oraz z gospodarką odpadami. Ponadto zwrócił uwagę, że duży problem w skali kraju stanowi zanieczyszczenie powietrza i tu muszą być podejmowane działanie związane z likwidacją niskiej emisji. Zdaniem R. Wójcika ważne jest też dofinansowanie gospodarowania wodami m.in. przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód i zagrożeniom np. powodziom. Konieczna jest również realizacja działań w zakresie ochrony przyrody oraz w obszarze edukacji ekologicznej. – Priorytetem jest edukacja w zakresie gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym, ale do tego musimy przekonać głównie przemysł – skonkludował.

Jedno z pytań dotyczące działań kontrolnych zostało skierowane do Marka Haliniaka. – W sferze gospodarki odpadami zamierzamy wprowadzić monitoring masy odpadów transportowanych. Projekt ten jest na etapie przygotowań wewnątrzresortowych i planowany jest na  2017 r. – zapowiedział M. Haliniak.

Podczas dyskusji wiele mówiono też o gospodarce o obiegu zamkniętym. – Polska jest obecnie jak najbardziej przygotowana do wdrażania circular economy. I koniecznie jak najszybciej należy to zrobić. To będzie bardzo korzystne dla Polski – stwierdził Stephane Arditi.

Ochrona środowiska to dziedzina, która coraz bardziej staje się powiązana nie tylko z przyrodą, ale z gospodarką, zrównoważonym rozwojem. Jest to także sfera wielu innowacji. A. Mizgajski zapytany o kierunki w których tkwi największy jej potencjał stwierdził, że jest to energetyka słoneczna, a szczególnie koncentrowanie i przechowywanie energii słonecznej. W tym obszarze wystąpi innowacyjność. Konieczny jest odzysk i racjonalizacja zużycia energetyki słonecznej.

Jak poinformował M. Mizgajski druga istotna strefa to bezodpadowa gospodarka. – Należy też wydłużyć cykl życia produktów. Istotne przy tym jest wykorzystanie kapitału intelektualnego – zaznaczył.  I co najważniejsze – zdaniem M. Mizgajskiego – należy nie przeszkadzać przy realizowaniu wyzwań w tych obszarach. Przy tym ważna jest mądra interwencja państwa poprzez np. dofinansowanie odpowiednich obszarów. – Dofinansowanie to ma stymulować rozwój innowacyjności – podsumował.

W dalszej części Kongresu Envicon, oprócz licznych wykładów, odbędzie się szereg paneli dyskusyjnych, podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu Envicon będzie uroczysta gala, którą poprowadzi Marcin Prokop, a wieczór uświetni koncert zespołu De Mono.

Czytaj więcej

Skomentuj