Do 25 kwietnia można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) z 9 marca 2016 r. KPGO wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skierowano właśnie do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.

Obecnie obowiązujący Krajowy planu gospodarki odpadami powinien zostać zaktualizowany do końca 2016 r. Jednakże, jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały projektu KPGO w dokumencie Umowa Partnerstwa (określającym kierunki interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020) dla Polski został określony warunek ex ante w zakresie gospodarki odpadami. Chodzi konkretnie o podpunkt 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Dla tego warunku zostało wskazane m.in. następujące kryterium – istnienie jednego lub więcej planów gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE. Od spełnienia m.in. tego kryterium uzależnione jest otrzymanie przez Polskę środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.

Jak zgłosić uwagi?

Dokument KPGO zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w kraju, prognozę zmian, cele oraz kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami. Uwagi można zgłaszać do 25 kwietnia w formie pisemnej na adres Ministerstwa Środowiska; ustnej do protokołu w: Zespole do Spraw Planowania Gospodarki Odpadami Departamentu Gospodarki Odpadami; albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi należy zamieścić w formularzu składania uwag i przesłać pocztą elektroniczną na adresy: lucja.dec@mos.gov.pl oraz katarzyna.rojek@mos.gov.pl.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „biorąc pod uwagę konieczność jak najszybszego wdrożenia, dokument „Krajowy plan gospodarki odpadami” powinien wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

Treść najnowszej wersji KPGO dostępna jest TUTAJ.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj