Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Fundusz uruchomił nabory w trzech działaniach: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, a także 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 4.07.2016 r. do 31.10.2016 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 120 222 463 zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 85%. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – koniec pierwszego kwartału 2017

1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31.12.2016 r. Typy projektów podlegających dofinansowaniu są następujące: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji), a także budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych. Dofinansowana może zostać także budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła – opalanych paliwem stałym, a także podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej – mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O dofinansowanie starać się mogą: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 737 109 429,00 zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych nie może być większy niż 85%.

1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 93 916 083,00 zł. Dofinansowaniu podlegać będą: budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych, a także budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

Dotacja przeznaczona jest dla: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami, a także spółdzielni mieszkaniowych.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych nie będzie większy niż 85%. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31.12.2016 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj