1 / 3

GALA ENVICON 2016. Krzysztof Skóra – polski biolog, profesor nauk o ziemi, specjalista z zakresu ichtiologii i ochrony środowiskowej Bałtyku został pośmiertnie uhonorowany Nagrodą Pracy Organicznej im. Wojciecha Dutki.

Nagrodę podczas Gali Kongresu Envicon 2016 odebrała żona profesora – Ewa Skóra.

Profesor Krzysztof Skóra z wykształcenia był ichtiologiem, ekspertem do spraw biologii oceanicznej. Aktywnie walczył o ochronę wód i ssaków żyjących w Bałtyku. Stworzył od podstaw Stację Morską w Helu, zamiejscowy oddział Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Na podbudowie stacji w 1999 r. powstało znane w całej Europie fokarium, w którym prowadzone są prace nad przywróceniem populacji fok szarych na polskim wybrzeżu.

Urodził się 30. września 1950 r. w Gdyni. Na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe: tytuł magistra biologii z zakresu oceanografii biologicznej (1973 r.), stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie oceanologii (1985 r.), stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie oceanologii w (2004 r.), a w roku 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi. W roku 1977 objął funkcję organizatora i kierownika placówki terenowej Instytutu Oceanografii – Morskiego Laboratorium Terenowego w Helu.

Stacja Morska IOUG jest m.in. oficjalnym zapleczem eksperckim, pracującym na rzecz obsługi zobowiązań Polski wobec Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) Konwencji Bońskiej. Wieloletnie starania prof. Skóry zostały zwieńczone przyjęciem przez Ministerstwo Środowiska krajowego „Programu ochrony morświna”.

Prof. Krzysztof Skóra jest autorem lub współautorem około 100 publikacji naukowych. Był członkiem wielu stowarzyszeń, rad i komitetów naukowych, m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Współpracował z wieloma instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zaangażowany był również bardzo w edukację ekologiczną.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Krzysztof Skóra był wielokrotnie nagradzany. Jako pierwsza osoba prywatna otrzymał bardzo prestiżową Szwedzką Nagrodę Bałtyku (tzw. Bałtycki Nobel) Swedish Baltic Sea Water Award. Ponadto został odznaczony m.in.: European Cetacean Society Conservation Award za działalność na rzecz ochrony ssaków morskich, Baltic Sea Found Prize 2005, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką honorową Ministra Środowiska „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Władze samorządowe miast przyznały mu wyróżnienie Wybitnie Zasłużony dla Gdyni – medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zasłużony dla Miasta Helu.

Profesor Krzysztof E. Skóra zmarł 12 lutego 2016 r.

Czytaj więcej

Skomentuj