1 / 5

Racjonalne gospodarowanie odpadami to jedno z największych wyzwań, które obecnie stoją przed władzami samorządowymi i sektorem prywatnym. Jak pokazuje przykład składowiska zarządzanego przez Amest Otwock, tego typu firmę można prowadzić w zgodzie z restrykcyjnymi przepisami, dodatkowo wspierając przy tym środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo nie tylko pełne jest nowinek technicznych, ale także… posiada własny, krystalicznie czysty, wypełniony rybami staw oraz pasiekę z kilkudziesięcioma ulami.

Składowisko odpadów w Otwocku to nowoczesna instalacja, odpowiadająca na wymagania stawiane przez XXI w. Wielu ekspertów uważa ten obiekt za wzorcowy pod względem bezpieczeństwa funkcjonowania. Podobnie oceniana jest działalność proekologiczna i edukacyjna zarządcy składowiska – to jednak chlubny wyjątek. Jak twierdzą eksperci, wciąż nadal mamy wiele do zrobienia w kwestii odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. – Tylko w ostatnich latach dochodziło do wielu pożarów na terenie składowisk, również tych legalnych, co nadszarpnęło wizerunek branży gospodarowania odpadami. Niektórzy przedsiębiorcy, chcąc realizować swój nieuczciwy model biznesowy, nie respektują zasad poszanowania przyrody, nie mówiąc już o przestrzeganiu prawa – zauważa Maciej Kłos z BCO Poland.

Jednak są przedsiębiorstwa, które od lat realizują politykę wdrażania rozwiązań proekologicznych. Ale tylko niektóre z nich stawiają na projekty, które w jeszcze większym stopniu, niż wynikałoby to z regulacji prawnych, odpowiadają na konieczność ochrony środowiska. – Działalność w obszarze gospodarki odpadami jest ściśle regulowana przez szereg przepisów, ustaw i rozporządzeń, które w trosce o naturę oraz społeczeństwo nakładają na nas wiele obowiązków. Składowisko w Otwocku zawsze na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i respektowanie ogólnie przyjętych zasad, a także wprowadza nowe, własne, chyba najwyższe w branży standardy proekologiczne – mówi Kazimierz Pietras, dyrektor składowiska Amest Otwock Sp. z o.o.

Zabezpieczenia i rekultywacja

Składowisko odpadów Amest Otwock nie przypomina zwykłego obiektu. Dysponuje odpowiedzialnym i profesjonalnym zabezpieczeniem kwater. Wyposażone jest w odpowiednie uszczelnienia hydroizolacyjne i geomembrany, uniemożliwiające przedostawanie się odcieków do podłoża i gwarantujące możliwie minimalne oddziaływanie na środowisko naturalne. Dodatkowo, wszystkim wykonywanym na składowisku w Otwocku zabiegom technicznym towarzyszą prace zabezpieczające stateczność zboczy i zapobiegające ich erozji. Inicjowane są również procesy glebotwórcze i tworzone są warunki siedliskowe dla roślin. Działania rekultywacyjne, w połączeniu ze składowaniem odpadów na ograniczonym polu składowym, dają wymierne korzyści w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń. Co ważne, ujmowany na składowisku biogaz jest już na terenie obiektu – w nowoczesnej elektrowni – zamieniany w bezpieczny dla środowiska sposób na energię elektryczną.

W przypadku składowiska odpadów właściwe gospodarowanie obejmuje nie tylko okres jego eksploatacji, ale przede wszystkim okres po zakończeniu użytkowania. Właściwa rekultywacja pozwala ponownie wykorzystywać teren, wpisując go tym samym w krajobraz i ekosystem okolicznych terenów. W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad naszym obiektem zawsze stosujemy sprawdzone i bezpieczne technologie oraz nieustannie monitorujemy stan środowiska – podkreśla Kazimierz Pietras, dyrektor składowiska Amest Otwock Sp. z o.o.

Amest Otwock: składowisko odpadów czy zielony park?

Spółka Amest Otwock, skupiając się na prowadzeniu składowiska, nie zaniedbuje równie ważnych działań prośrodowiskowych. Powstała na terenie obiektu ścieżka edukacyjna to wyraz zaangażowania firmy w kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. To dzięki niej najmłodsi, wraz ze swoimi rodzinami, mogą nie tylko dowiedzieć się jak we właściwy sposób segregować odpady, ale także w jaki sposób funkcjonuje składowisko i wszystkie instalacje z nim związane – od tych służących do ujmowania biogazu, po spalarnię, w której w ekologiczny sposób wytwarza się energię elektryczną.

Samo składowisko przypomina park, a nie obszar, na którym zagospodarowywane są odpady. Prezes Amest Otwock zorganizował przestrzeń w taki sposób, aby stanowiła jak największą wartość dodaną dla przyrody. – Na naszym terenie można znaleźć krystalicznie czysty, pełen ryb staw, łąki kwietne, wiele gatunków ptactwa oraz pasiekę, którą zamieszkuje ponad 40 pszczelich rodzin. A przecież pszczoły to pożyteczne owady i dzięki naszej pracy mają doskonałe warunki do bytowania oraz… produkcji pysznego miodu. Ich obecność to także dowód prawidłowego funkcjonowania instalacji i potwierdzenie naszej najwyższej dbałości o środowisko naturalne – dodaje Kazimierz Pietras.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj