Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnich dniach czerwca podpisał aż dziewięć umów o dofinansowanie projektów z Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wsparcie otrzyma m.in. Warszawa, Bochnia, Pleszew, Mława czy Złocieniec.

Dofinansowanie wchodzi w skład II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość wsparcia ze środków europejskich to prawie 680 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięć przekracza 1,3 mld zł!

Kolejny etap warszawskiego projektu dofinansowany

Największą inwestycją z Działania 2.3. – w zakresie dotychczas podpisanych umów – będzie zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie (faza V). To kolejny etap przedsięwzięcia realizowanego od 2000 r. w ramach programów ISPA/Fundusz Spójności oraz POIiŚ 2007-2013.

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie będzie kosztował ponad miliard zł, a NFOŚiGW dofinansuje go w ponad połowie (ok. 542 mln zł). Przedsięwzięcie obejmuje 59 zadań związanych z gospodarką ściekową (w tym: budowa ok. 40 km i modernizacja niespełna 26 km kanalizacji sanitarnej, budowa zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków Czajka, budowa lub modernizacja 6 przepompowni ścieków), 8 zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę (w tym budowa i modernizacja ok. 2 km sieci wodociągowej, modernizacja przepompowni wody, rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego), 2 zadania dotyczące centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną oraz 17 zadań związanych z rozbudową systemu GIS i modeli sieci wodno-kanalizacyjnej. W wyniku realizacji projektu planowane jest podłączenie ponad 13 200 nowych użytkowników, korzystających z sieci kanalizacyjnej i 4 270 nowych użytkowników sieci wodociągowej.

Modernizują i porządkują

Kolejne dotacje, które przyznało NFOŚiGW dotyczą projektów: „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”; „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”; „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”; „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”; „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”; „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza V” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap I”. Wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i przyczynią się znacząco do realizacji celów KPOŚK.

Następne gminy czekają w kolejce

Obecnie trwa dalsza ocena pozostałych projektów, zgłoszonych do dofinansowania w ramach pierwszego konkursu z Działania 2.3. W najbliższym czasie (lipiec/sierpień 2016 r.) zostaną podpisane co najmniej trzy kolejne umowy dotyczące takich inwestycji, jak: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II”; „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno”.

Czytaj więcej

Skomentuj