1 / 5

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie władz funduszu z przedstawicielami urzędów marszałkowskich. Rozmawiano o aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz tworzeniu planów inwestycyjnych.

Uczestników spotkania przywitał Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Następnie zastępca Prezesa Roman Wójcik wygłosił referat na temat wdrażania działania “2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w kontekście prac nad aktualizacją Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO). Podczas prezentacji zastępca prezesa wskazał, że warunkiem skorzystania ze wsparcia finansowego inwestycji dotyczących odpadów komunalnych – zarówno ze środków  Unii Europejskiej, jak i krajowych funduszy –  jest ich ujęcie w planach inwestycyjnych.

Obecnie sejmiki wojewódzkie aktualizują i uchwalają wojewódzkie plany gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian wynikających art. 5 ustawy z 15.01.2015 r. Prezes Roman Wójcik zaznaczył, że kluczowa jest jak najszybsza aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami  bowiem brak potwierdzenia spełnienia warunków do końca 2016 r. może spowodować utratę dostępnych środków.

Problemy z finansowaniem

Po prezentacji nastąpiła ożywiona dyskusja, która głównie dotyczyła podziału środków finansowych dla małych i dużych projektów oraz odpowiedniego dostosowania programów do poszczególnych przedsięwzięć.

Przedstawiciele urzędów marszałkowskich informowali, że nie mogą formalnie zakończyć prac nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym będącym załącznikiem do WPGO, ponieważ nie został jeszcze zatwierdzony Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. WPGO powinny bowiem uwzględniać cele i założenia uwzględnione w KPGO.  Reprezentanci urzędów marszałkowskich postulowali także wydłużenie terminu uchwalenia aktualizacji WPGO z 30 czerwca 2016 na termin późniejszy. Ze strony NFOŚiGW padła propozycja, żeby na roboczo przesyłać do konsultacji pisma ze spriorytetyzowaną  listą przedsięwzięć, które potencjalnie miałyby się znaleźć w planie inwestycyjnym.

Czytaj także >>> KPGO trafił do konsultacji społecznych

Urzędnicy z województw poruszyli problem włączenia do planów inwestycyjnych zbyt wielu przedsięwzięć o zbyt dużej zdolności przerobowej. Część przedstawicieli urzędów marszałkowskich uważała, że ze względu na przepisy trzeba umieszczać w planach inwestycyjnych wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia. Ewentualna odmowa wpisania może pociągać za sobą procesy sądowe.

Podczas spotkania dyskutowano także o działaniu 2.2 POIiŚ i zgodności z linią demarkacyjną (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Poruszono też kwestię kryterium polegającego na konieczności znalezienia się przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku w regionie gospodarki odpadami, w którym już funkcjonuje instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub będą funkcjonować instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych sfinansowane ze środków PO IiŚ 2007 – 2013. Uczestnicy dyskusji proponowali, aby zmienić ten zapis, ponieważ ogranicza on w znacznym stopniu możliwość ubiegania się o dotację dla wielu przedsięwzięć. Wspomniano także o możliwości uwzględnienia w tym kryterium spalarni sfinansowanych ze środków krajowych.

Uzgodniono, że NFOŚiGW wyjaśni wszelkie  uwagi zgłoszone podczas prezentacji do 17 maja 2016 r., przed kolejnym spotkaniem w siedzibie NFOŚiGW.

Czytaj więcej

Skomentuj