Zmiana przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę pociąga za sobą także nieznaczną zmianę górnego poziomu stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie – zwracają uwagę prawnicy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Dnia 24 marca 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 roku. Stawka ta wyniosła 1386 zł, a więc 46 zł więcej niż w roku 2014.

Ww. obwieszczenie zostało ogłoszone w Monitorze Polskim pod pozycją 297.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: ucpg] w art. 6k ust. 2a, dodanym do ustawy z dniem 1 lutego 2015 r., jako realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12), określa sposób ustalenia maksymalnych stawek opłat za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, które musi uwzględniać rada gminy w swojej uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty. Stawki te uzależnione są od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, ogłaszanego w pierwszym kwartale każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 6k ust. 1 ucpg przewiduje możliwość wyboru metody ustalenia opłaty i stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez radę gminy. Wyboru takiego rada gminy dokonuje spośród metod określonych w ustawie. Metody przewidziane przez art. 6j ust. 1 i 2
ucpg są następujące:

 • 1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • 2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
 • 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego,
 • 4) od gospodarstwa domowego.

Jednocześnie art. 6j ust. 2a ucpg stanowi, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Na podstawie ww. obwieszczenia, biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w 2015 roku (tj. 1386 zł), a także stawki procentowe przewidziane w art. 6k ust. 2a ucpg dla każdej z ww. metod, maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

 • 1) w przypadku wyboru metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 27,72 zł za mieszkańca;
 • 2) w przypadku wyboru metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 9,70 zł za m3 zużytej wody;
 • 3) w przypadku wyboru metody od powierzchni lokalu mieszkalnego – 1,11 zł za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;
 • 4) w przypadku wyboru metody ustalenia jednej stawki od gospodarstwa domowego przez radę gminy – 77,62 zł za gospodarstwo domowe.

Dla porównania, poprzednio obowiązujące maksymalne stawki opłat były następujące:

 • 1) w przypadku wyboru metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 26,80zł za mieszkańca (a zatem 0,92 zł mniej niż obecnie);
 • 2) w przypadku wyboru metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 9,38 zł za m3 zużytej wody (a zatem 0,32 zł mniej niż obecnie);
 • 3) w przypadku wyboru metody od powierzchni lokalu mieszkalnego – 1,07 zł za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego (a zatem 0,04 zł mniej niż obecnie);
 • 4) w przypadku wyboru metody ustalenia jednej stawki od gospodarstwa domowego przez radę gminy – 75,04 zł za gospodarstwo domowe (a zatem 2,58 zł mniej niż obecnie).

Czytaj więcej

Skomentuj