– Ministerstwo Środowiska nie uwzględniło licznych stanowisk i apeli środowisk samorządowych sprzeciwiających się standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – to jeden z błędów nowego projektu KPGO, o których pisze Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Artykuł pochodzi z serwisu PrawoDlaSamorządu.pl

Prawo Dla Samorządu

W Ministerstwie Środowiska od wielu miesięcy trwają prace nad projektem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, który w istotny sposób może wpłynąć na gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi.

Czym są plany gospodarki odpadami?

Zgodnie z art. 34 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje się plany gospodarki odpadami. Plany te tworzone są obecnie na poziomie krajowym (KPGO) i wojewódzkim (WPGO). Rada Ministrów uchwala KPGO opracowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Jednocześnie ustawa o odpadach przewiduje, iż plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.

Ustawa o odpadach w szczególny sposób określa zakres planów gospodarki odpadami. Należy w nich zawrzeć m.in.: 1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany plan; 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych; 3) przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów; 4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, podejmowanych dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3; 5) harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4; 6) informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko; 7) określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie; 8) streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Obecne KPGO zostało przyjęte przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” opublikowaną w Monitorze Polskim z 2010 roku pod pozycją 1183. Jakkolwiek plan ten został przyjęty na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach, przepis przejściowy zawarty w nowej ustawie utrzymał go w mocy. Zgodnie bowiem z art. 227 ustawy o odpadach, krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami uchwalone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio krajowym planem gospodarki odpadami oraz wojewódzkimi planami gospodarki odpadami w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. 40% treści to przelejenie… ale ok. Co do uwag zmp to są niepoważne, dopiero w 2025 będzie płacz jak sposób liczenia odzysku 4 frakcji zostanie zmieniony i się okaże że gminy osiągają niziutkie poziomy… trzeba już działać, standardy selektywnej juz od 3 lat powinny być. ..

Skomentuj