– Ministerstwo Środowiska nie uwzględniło licznych stanowisk i apeli środowisk samorządowych sprzeciwiających się standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – to jeden z błędów nowego projektu KPGO, o których pisze Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Czas na zmiany

Upływ 6 lat od uchwalenia poprzedniego KPGO oraz liczne zmiany w prawodawstwie europejskim i krajowym  spowodowały konieczność opracowania nowego planu. Jego ostatnia upubliczniona wersja opracowana przez Ministerstwo Środowiska pochodzi z 9 marca 2016 roku. Projekt ten zawiera szereg niezwykle interesujących elementów, począwszy od zidentyfikowanych problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez proponowane poziomy poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów komunalnych, a skończywszy na kierunkach działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i kształtowaniu systemu gospodarki odpadami.

Za szczególnie interesujący uznać należy ostatni z ww. elementów, który dobitnie wskazuje na przyszłe zamierzenia Ministerstwa Środowiska w zakresie kształtowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Ministerstwo proponuje m.in. zobowiązanie gmin do kontroli prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności poprzez zniesienie rozwiązań prawnych odnoszących się do możliwości ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców proporcjonalnie do ich ilości oraz łączenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tym samym resort środowiska zamierza powrócić do wcześniejszych koncepcji obligatoryjnego rozdzielenia przetargów, którym w 2014 roku sprzeciwiły się środowiska samorządowe. Zdaniem przedstawicieli organizacji samorządowych kontrola nad prawidłowością funkcjonowania przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powinna przede wszystkim spoczywać na organach administracji samorządowej, w tym organach inspekcji ochrony środowiska. Jednocześnie podkreślić należy, iż obowiązek dzielenia przetargów może być szczególnie dolegliwych w gminach małych i średnich, których jest w naszym kraju zdecydowana większość. Ograniczone możliwości kadrowe mogą znacząco utrudnić sprawną koordynację poszczególnych postępowań przetargowych.

Jednocześnie Ministerstwo Środowiska w zakresie zbierania i transportu odpadów proponuje wdrożenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów u źródła co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

  1. papier i tektura,
  2. metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  3. szkło,
  4. popiół,
  5. bioodpady, w tym odpady zielone.

Ponadto w ocenie resortu wskazanym kierunkiem działania jest:

  1. oddzielne zbieranie papieru i tektury oraz oddzielnie szkła opakowaniowego, aby zapobiec ich zanieczyszczeniu (dzięki temu surowce te będzie cechować należyta jakość i tym samym możliwość poddania ich recyklingowi),
  2. gromadzenie i transport odpadów zebranych selektywnie w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Tym samym Ministerstwo Środowiska nie uwzględniło licznych stanowisk i apeli środowisk samorządowych sprzeciwiających się standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (por. M. Kiełbus, Czy potrzebna jest unifikacja zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?, M. Karciarz, Unifikacja zasad selektywnej zbiórki odpadów już wkrótce?. Co więcej, proponowane w projekcie KPGO rozwiązania zdają się sugerować objęcie zakresem przyszłego rozporządzenia także popiołów z palenisk domowych.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. 40% treści to przelejenie… ale ok. Co do uwag zmp to są niepoważne, dopiero w 2025 będzie płacz jak sposób liczenia odzysku 4 frakcji zostanie zmieniony i się okaże że gminy osiągają niziutkie poziomy… trzeba już działać, standardy selektywnej juz od 3 lat powinny być. ..

Skomentuj