– Ministerstwo Środowiska nie uwzględniło licznych stanowisk i apeli środowisk samorządowych sprzeciwiających się standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – to jeden z błędów nowego projektu KPGO, o których pisze Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Sprzeciw środowisk samorządowych

Projekt nowego KPGO był jednym z przedmiotów obrad jednego z ostatnich posiedzeń Zarządu Związku Miast Polskich. ZMP, jak wynika z komunikatu prasowego, zajął jednoznacznie negatywne stanowisko z uwagi na niewykonalne i groźne dla samorządowców poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych. Jednocześnie ZMP negatywnie ocenił propozycje zakazu stosowania ryczałtowego rozliczania się z firmą odbierającą odpady komunalne, objęcia wszystkich nieruchomości – zamieszkałych i niezamieszkałych – systemem gospodarowania odpadami, brak możliwości łączenia w przetargu usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zdaniem samorządowców „zmiany te mogą znacząco wpłynąć na koszty systemu, a w konsekwencji na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców”.

Podsumowanie

Liczący ponad 130 stron projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w sposób istotny może wpłynąć na kształt gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Dokonując analiz funkcjonowania systemu w poszczególnych gminach w kontekście ewentualnych zmian, koniecznym jest odniesienie się do KPGO, które rzutować będzie na przyszłe działania resortu środowiska. Należy mieć nadzieję, iż w ostatecznej wersji KPGO zostaną uwzględnione, przynajmniej niektóre, uwagi środowisk samorządowych. Ich pominięcie wygeneruje dodatkowe koszty funkcjonowania systemu, które ostatecznie przełożą się na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie zmiany te niekoniecznie muszą okazać się korzystne dla środowiska i celów zakładanych przez twórców KPGO.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. 40% treści to przelejenie… ale ok. Co do uwag zmp to są niepoważne, dopiero w 2025 będzie płacz jak sposób liczenia odzysku 4 frakcji zostanie zmieniony i się okaże że gminy osiągają niziutkie poziomy… trzeba już działać, standardy selektywnej juz od 3 lat powinny być. ..

Skomentuj