Do rozwikłania trudnych, a nierzadko nieprzewidzianych problemów niezbędna jest strategia. Jednak rozwiązanie poważnych kwestii przy jej pomocy nie powinno być rozumiane jako znajdywanie odpowiedzi na konkretnie zaistniały problem, ale jako odkrywanie rozwiązań ogólnych oraz zdolność przełamywania rutyny i utartych procedur, co wymaga kreatywności. A z tym jest u nas najgorzej!
Zakłada
się, że do 2015 r. Polska powinna być krajem spełniającym wszystkie standardy w ochronie środowiska obowiązujące w państwach Wspólnoty. To ambitne założenie nie będzie możliwe do osiągnięcia bez znacznych środków finansowych oraz nowych instrumentów ekonomicznych polityki ekologicznej, dotyczących np. zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z podejmowaniem zadań w tym obszarze. Chociaż dotacje z programów unijnych mają do 2013 r. wynieść aż 6,3 mld euro, to jednak jest to tylko ok. 20% koniecznych wydatków. Pozostałe środki muszą pochodzić z polskich źródeł finansowania.
Największą wartością poznawczą i praktyczną w skali kontynentu jest głównie wdrażanie i ugruntowanie rozwoju zrównoważonego, mającego istotne znaczenie nie tylko dla polityki państwa, ale również dla samorządów terytorialnych. Wyraźnym przejawem stosowania jego zasad jest coraz szerszy zakres wykorzystania systemów i narzędzi zarządzania środowiskowego.
Mimo postępu, nadal jednak istnieje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej wiele zagadnień nierozwiązanych lub wymagających całkowitej przebudowy. Przykładem jest gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie obecny system zbierania i odzysku odpadów jest nieskuteczny i wymaga całkowitej reorganizacji. Podobnie zaniedbaną dziedziną w naszym kraju jest ochrona przed hałasem. Obecnie konieczne jest sporządzenie planów ochrony przed hałasem w oparciu o mapy akustyczne, zwłaszcza dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, które są niezbędne dla planowania przestrzennego.
Wielu tym zagadnieniom poświęcono bieżące wydanie „Przeglądu Komunalnego”. Omówiono tu m.in. normy hałasu, nową ustawę o bateriach i akumulatorach, regulacje prawne dotyczące usuwania azbestu, opłat za wodę na cele ppoż. oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiono także wybrane problemy wypełniania przestrzeni miasta użytkowymi produktami mającymi nie tylko istotne znaczenie dla organizacji ładu przestrzennego, ale też umożliwiającymi zapewnienie realizacji podstawowych funkcji, m.in. w zakresie utrzymywania czystości.
 
Krzysztof Kasprzak
przewodniczący Rady Programowej