Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło działalność z początkiem stycznia.  W ten sposób całkowicie zmienia się funkcjonowanie gospodarki wodnej w Polsce.

Powołany na mocy ustawy Prawo wodne nowy urząd skupia wszelkie kompetencje dotyczące zarządzania wodami w naszym kraju. Jego struktura zorganizowana jest w oparciu o zlewnie. Centralną jednostką Wód Polskich jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na poziomie regionalnym funkcjonować zaczęło jedenaście zarządów gospodarki wodnej: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W strukturze Wód Polskich działa też pięćdziesiąt zarządów zlewni oraz 330 nadzorów wodnych. Stworzone zostały piony: ochrony przed powodzią i suszą, usług wodnych, zarządzania środowiskiem wodnym, organizacyjny i ekonomiczny. Powstały również komórki do spraw kontroli i audytu wewnętrznego, a także biuro rzecznika prasowego. W całej strukturze PGW Wody Polskie zatrudnionych jest ok. 6 tys. pracowników. Większość z nich to osoby pracujące wcześniej w zarządach gospodarki wodnej oraz jednostkach samorządowych zajmujących się do tej pory m.in. melioracją, podległych marszałkom i starostom (nowy organ przejmuje wydawanie pozwoleń wodnoprawnych). Taryfikator i taryfy Zgodnie z ogłoszoną 27 listopada ub.r. ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do zadań PGW Wody Polskie należy zatwierdzanie ok. 2,5 tysiąca taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniowanie projektów...