Wedle niektórych, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych to rewolucja, według innych – mały krok w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów. Nie da się jednak ukryć, że wprowadziła ona zmiany, które mogą wpłynąć na wybór przez zamawiających trybu udzielenia zamówienia. Ma to szczególne znaczenie w kontekście udzielania zamówień in house.

Od 1 stycznia 2021 r. zasady prowadzenia i udzielania zamówień publicznych regulują przepisy nowej Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako P.z.p.). W pewnym uproszczeniu przepis art. 214 ust. 1 P.z.p. stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (w odniesieniu do zamówień in house):

1. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego publicznego osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę jak nad własnymi jednostkami (dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej), ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

2. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego publicznego innemu zamawiającemu publicznemu, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę jak nad własnymi jednostkami...