Rozwojowi społeczeństw oraz postępowi cywilizacyjnemu towarzyszy, niestety, wzrost ilości wytwarzanych odpadów – zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Gospodarka odpadami jest przedmiotem wielu analiz, których celem jest wypracowanie działań zmierzających do skutecznego zahamowania przyrostu odpadów, zwłaszcza tych nieprzetwarzalnych. Formami prewencji są wdrażana w Unii Europejskiej polityka społeczeństwa recyklingu oraz gospodarki obiegu zamkniętego czy też założenia zrównoważonego produktu w ramach strategii Green Deal.

Biodegradowalne odpady stanowią istotny obszar systemu gospodarowania odpadami każdego kraju. Znaczna część z nich to bioodpady, które zostały zdefiniowane w regulacjach prawnych Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Stopień rozkładu odpadów na dwutlenek węgla, biomasę i wodę, w wyniku procesów fizycznych, chemicznych, termicznych i biologicznych, stanowi o ich biodegradowalności. W Polsce od niedawna są to odpady objęte systemem selektywnej zbiórki oraz recyklingu, niemniej jednak tylko niewielką ich część udaje się zagospodarować, zaś procesy te stwarzają wiele problemów i trudności, zwłaszcza administracji lokalnej.

Jednym ze wskaźników poziomu konsumpcjonizmu społeczeństwa danego regionu jest ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez jego obywateli. Odpady konsumpcyjne stanowią w Unii Europejskiej ok. 10% wszystkich wytwarzanych odpadów. Ilość odpadów komunalnych w UE systematycznie wzrasta i w 2018 r. osiągnęła poziom przeszło 250 mln ton (wzrost o 3% względem 2014 r. i o 2% w przeliczeniu na jednego mieszkańca UE). Oczywiście,...