Energetyczne wykorzystanie biogazu emitowanego na składowiskach odpadów to ważny element polityki klimatyczno-energetycznej pod kątem zarówno wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, jak i gospodarki obiegu zamkniętego. Uwarunkowania prawne i dostępne instrumenty wsparcia każą patrzeć optymistycznie na przyszłość tego rozwiązania.

Zgodnie z definicją ustawową(1), biogaz jest gazem uzyskanym z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Chodzi więc o biogaz powstały w wyniku fermentacji beztlenowej substancji stanowiących biomasę, których przykładami mogą być biogaz powstający na składowiskach odpadów (tzw. biogaz składowiskowy), a także biogaz powstały w wyniku fermentacji osadów ściekowych. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma również odwołanie się do ustawowej definicji biomasy, wskazanej w art. 2 pkt 3 ustawy o OZE(1), która wskazuje, jakie substraty mogą być poddane procesowi fermentacji beztlenowej, prowadzącej do powstania metanu wykorzystywanego w sektorze energetycznym.

Biogaz generowany na składowiskach odpadów należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze, jest to źródło niebezpiecznych emisji. W tym kontekście już na etapie wydawania pozwolenia na budowę składowiska właściwy organ określa wymagania zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę środowiska, w tym w szczególności sposobu gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego. Ilość emisji powodowanej przez gaz składowiskowy również powinna być stale monitorowana. Niekontrolowana...