Po wstąpieniu Polski do UE nastąpił przyrost zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Wynikało to ze znacznych dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowych dostarczających wodę do gospodarstw domowych a długością sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki. W miarę powstawania nowych systemów kanalizacji narastał problem ich poprawnej eksploatacji. Jednym z elementów poprawnej eksploatacji systemów zbiorczej kanalizacji jest jej regularne czyszczenie. Sieci kanalizacyjne w terenach płaskich, o bardzo małych spadkach dna kanałów, a zwłaszcza o małych średnicach i wypełnieniach, wymagają częstego płukania w celu usunięcia zawiesin wytrącających się ze ścieków i odkładających się osadów na dnie kanałów. Poprawną eksploatacją sieci kanalizacyjnej zajmuje się pogotowie kanalizacyjne, którego głównym celem jest usuwanie zapchań kanałów, przykanalików oraz wpustów ulicznych, powstrzymujących prawidłowy odpływ ścieków. Głównymi powodami zapchań są nieprawidłowe użytkowanie instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków, a także uszkodzenia urządzeń. Zapchanie przewodów kanalizacyjnych może występować tylko incydentalnie. Wielokrotne przypadki niedrożności sygnalizują zaniedbania eksploatacyjne lub uszkodzenia kanału (jeżeli zapchanie występuje na określonym odcinku).

Pogotowie kanalizacyjne powinno dysponować:

planem sieci kanalizacyjnej, nieiskrzącymi narzędziami służącymi do otwierania pokryw włazów studzienek kanalizacyjnych, urządzeniami do czyszczenia przykanalików oraz wpustów ulicznych, pompami spalinowymi i elektrycznymi, zastawkami oraz korkami, lampami sygnalizacyjnymi, narzędziami i sprzętem ochrony osobistej.

 

Czyszczenie sieci kanalizacyjnych

Zaleganie osadów w rurociągach transportujących ścieki powoduje:

zmniejszenie przekroju poprzecznego kanału, zwiększenie oporów przepływu, zmniejszenie prędkości przepływu ścieków.

Zamontowane uzbrojenie do płukania sieci kanalizacyjnej przyczynia się do:

obniżenia kosztów inwestycyjnych, ponieważ zbędne jest wykonywanie kosztownych szybowych konstrukcji, obniżenia kosztów eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej, poprawy warunków bezpieczeństwa...