Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r. przyjęło globalne ramy nowej doktryny pod nazwą „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Podstawowym elementem tego dokumentu są cele zrównoważonego rozwoju, obejmujące trzy główne wymiary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Konsekwencją implementacji „Agendy 2030” na terenie Unii Europejskiej jest Europejski Zielony Ład, opublikowany 11 grudnia 2019 r., który zawiera cele i wytyczne w zakresie osiągnięcia przez Stary Kontynent neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zrównoważony rozwój jest jednym z celów Unii Europejskiej, który obejmuje wymiar społeczny i środowiskowy. W ocenie Komisji Europejskiej (KE) obrany kierunek w zakresie uzyskania neutralnej klimatycznie wspólnej gospodarki służyć ma wzrostowi jej bezpieczeństwa i odporności na zmiany klimatu, a także umożliwić zwiększenie jej zasobooszczędności poprzez wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystkie te działania mają zapewnić długoterminową konkurencyjność gospodarki UE względem innych światowych gospodarek. W oparciu o przeprowadzone analizy KE stwierdziła, że osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w Unii wymaga przekierowania przepływów kapitału w stronę inwestycji. W jej ocenie jedynie ambitna i kompleksowa strategia w zakresie zrównoważonego finansowania pozwoli na „przekierowanie przepływów kapitału na inwestowanie w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu wraz z pełnym wykorzystaniem potencjału rynku wewnętrznego”.

TAKSONOMIA UE DLA ZIELONEGO ŁADU

Osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu w UE w...