Gospodarowanie to indywidualna i zbiorowa działalność ludzi umożliwiająca zaspokajanie różnych potrzeb człowieka. Obejmuje ona m.in. korzystanie z usług i użytkowanie określonych dóbr, np. przyrodniczych. W skali biosfery są to także usługi ekosystemowe (ecosystem services), mające podstawowe znaczenie dla życia wszystkich gatunków, w tym także populacji ludzi.

Z całościowym gospodarowaniem zasobami środowiska przyrodniczego związana jest także potrzeba ochrony różnorodności biologicznej (biodiversity), będącej zróżnicowaniem wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach. Dotyczy ona różnorodności genetycznej w obrębie gatunku i pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. Nie jest ona stała i ulega ciągłym zmianom. Wynika to zarówno z naturalnych procesów ewolucyjnych, jak i ze stale wzrastającego bezpośredniego i pośredniego oddziaływania gospodarki człowieka. Przekształcenie różnorodności biologicznej przez działalność gospodarczą wiąże się z bezpośrednim wykorzystaniem żywych zasobów przyrody lub oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze oraz zamierzonym lub niezamierzonym wpływem tej działalności. W oddziaływaniach bezpośrednich szczególnie wysoki był i nadal jest wpływ rolnictwa, leśnictwa, przemysłu ciężkiego, rybactwa, gospodarki na wodach śródlądowych i morskich, górnictwa odkrywkowego, turystyki oraz gospodarki przestrzennej.

W Polsce do największych zagrożeń zasobów przyrody ożywionej należą zwłaszcza zmiany warunków w siedliskach (wywołane np. eutrofizacją, odwodnieniem, zakwaszeniem gleby, skażeniem toksycznymi związkami chemicznymi), przekształcenia struktury krajobrazu i likwidacja ekosystemów na skutek zmian sposobów użytkowania ziemi, fragmentacja siedlisk, zmiany systemu uprawy i hodowli oraz inwazja gatunków obcych lub ich introdukcje. Na powstanie tych zagrożeń, ich utrzymywanie się...