W poprzednim numerze miesięcznika „Energia i Recykling” rozpoczęliśmy cykl rozważań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Czas, by przeanalizować, jakie konkretnie przedsięwzięcia jej podlegają.

Określenie „przedsięwzięcia” zawiera art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 r., który definiuje je jako zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko, polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Definicja jest dość obszerna i niejednoznaczna. Skala niektórych przedsięwzięć jest na tyle niewielka, że niecelowe byłoby prowadzenie dla nich oceny oddziaływania na środowisko. Z tego względu ustalono, że procedurze tej podlegać będą tylko trzy grupy przedsięwzięć:

planowane przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez właściwy organ, inne planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, gdy nie są one związane z ochroną tego obszaru lub z tej ochrony nie wynikają, a obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania został stwierdzony przez właściwy organ.

Ponieważ nazwy te są dość długie...