W połowie stycznia br. udostępniona została interpretacja Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dokument nr 1452859.4626260.3656901 z 14 stycznia 20201 r. – z założenia wyjaśniająca wątpliwości pojawiające się na gruncie rozumienia przepisów określających zasady stosowania karty przekazania odpadów komunalnych.

Wątpliwości te, zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 3 oraz art. 71a ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm., dalej u.o.), dotyczyły strony podmiotowej obowiązku stosowania tego dokumentu ewidencji odpadów – karty przekazania odpadów komunalnych (dalej KPOK), czyli pytania, który z posiadaczy odpadów powinien ten dokument stosować przy przekazywaniu odpadów komunalnych kolejnemu posiadaczowi. Wątpliwość ta ma duże znaczenie dla PSZOK-ów, przekazujących zebrane w nich odpady do dalszego zagospodarowania, i głównie obowiązek adresowany do prowadzących PSZOK-i będzie przedmiotem dalszych uwag. Drugim ograniczeniem zakresu analizy będzie uwzględnienie kwestii związanych z ewidencjonowaniem odpadów komunalnych, bo takie są przedmiotem działalności PSZOK-ów. Dla porządku należy przypomnieć, że to pojęcie („odpady komunalne”) zdefiniowano w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o., przy czym definicja ta powinna być niedługo znowelizowana, co wynika z konieczności dostosowania jej do postanowień dyrektywy nowelizującej dyrektywę ramową (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/851 z 30 maja 2018 r....