Za nieco ponad miesiąc, bo 19 września br., upływa termin na dostosowanie regulaminów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do znowelizowanych przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Po dodaniu do Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: uzzw) przepisu  art. 19a (co nastąpiło 19 września ub.r.), przedsiębiorstwa wod-kan zostały obciążone szeregiem nowych obowiązków. Przepis ten reguluje bowiem wydawanie warunków przyłączenia do sieci oraz procedurę odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Jego celem jest także ujednolicenie praktyki w tym zakresie, która dotychczas była regulowana, często w sposób bardzo rozbieżny, na poziomie gminnych regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub nawet na gruncie wewnętrznych regulacji poszczególnych przedsiębiorstw wod-kan. Ujednolicenie przepisów może zaś stanowić istotne wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw z branży wodno-­kanalizacyjnej.

Należy pamiętać, że przepisy przejściowe powiązane z wejściem w życie nowych regulacji wymuszają dostosowanie do ich treści regulaminów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Termin na dokonanie tych zmian upływa zaś już 19 września 2021 r.

Terminy na wydanie warunków 

Omawiając zmiany wynikające z art. 19a uzzw istotne z punktu widzenia  przedsiębiorstw wod-kan, przede wszystkim należy wskazać, że muszą one zmierzyć się z obligatoryjnymi terminami wydania warunków przyłączenia do sieci albo uzasadnionej odmowy przyłączenia, zawartymi w art. 19a ust. 1 uzzw.

Od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci przez podmiot zainteresowany przyłączeniem, przedsiębiorstwo...