Produkcja paliw alternatywnych z odpadów i związana z tym kwestia utraty przez tego typu paliwa statusu odpadu budzi zainteresowanie branży zarówno odpadowej, jak i energetycznej już od wielu lat. Jednak na gruncie tego zagadnienia pojawia się szereg wątpliwości, które wymagają rozmów i precyzyjnych ustaleń. Zapytaliśmy o nie zainteresowane strony. Do tematu jeszcze zapewne wrócimy.

Istnieje duża pokusa wykorzystania możliwości, jakie daje art. 6 dyrektywy ramowej o odpadach (2008/98/WE) oraz art. 14 naszej ustawy o odpadach w odniesieniu do paliwa wytworzonego z odpadów i uznania go za „normalne” paliwo, a nie odpad. Takie postępowanie pozwoliłoby uprościć formalności związane ze stosowaniem paliwa z odpadów w wielu obiektach energetycznych i ciepłowniczych. Z drugiej jednak strony uznanie, że paliwo wytworzone z odpadów nie jest już odpadem, powoduje, że w odniesieniu do warunków spalania nie obowiązują już przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu, a w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów jak dla źródeł spalania paliw (załączniki 1-4), a nie jak dla procesów spalania lub współspalania odpadów (załączniki 7-8).

Wykonany...