W rzeczywistości współkształtowanej regulacjami nowego Prawa zamówień publicznych wykonawcy będą uprawnieni do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Potwierdza to art. 58 ust. 1 nowego P.z.p., którego treść jest tożsama z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 P.z.p.

Konsorcjalne pretendowanie do uzyskania kontraktu publicznego będzie mogło zostać obwarowane dodatkowymi wymogami i wiązać się z koniecznością dopełnienia nowych obowiązków formalnych.

Zastrzeżenie obowiązku

Na gruncie nowego P.z.p. zamawiający uzyskali ustawowe uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 60 nowego P.z.p.). Jednocześnie nie zostało ono wprost powiązane z innym, znanym uczestnikom rynku zamówień publicznych prawem zamawiającego do wyłączenia współpracy wertykalnej w zakresie kluczowych części zamówienia. W konsekwencji zamawiający w oparciu o.:art. 121 nowego P.z.p. „może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy”,art. 60 nowego P.z.p. „może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi; prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy”.

Porównanie ww. przepisów ukazuje ich zasadniczo bliźniacze brzmienie. Elementem je różnicującym jest kontekst normatywny. Pierwszy odnosi się do współrealizacji zamówienia z wykorzystaniem potencjału podmiotu trzeciego względem wykonawcy (struktury wykonawczej) – np. podwykonawcy, z kolei drugi do współrealizacji zamówienia...