Wody opadowe – jako główne źródło wody odnawialnej – mają bezpośredni wpływ na kondycję i funkcjonowanie środowiska w miastach, a także odgrywają ważną rolę w wielu sektorach gospodarki. Ich wielofunkcyjność wynika z faktu, że zasoby wodne tworzą system naczyń połączonych, a ich ilość i jakość zależy przede wszystkim od sposobu użytkowania obszaru zlewni.

Obecnie obserwowane konsekwencje zmian klimatu (fale upałów, intensywne opady deszczu) dają się we znaki nie tylko mieszkańcom miast, ale mają również bezpośredni wpływ na bilans wodny terenów zurbanizowanych. W obliczu obecnych zmian i potrzeb konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które miałyby na celu m.in. rozszczelnienie powierzchni zabudowy, zwiększenie udziału powierzchni zazielenionych, wzrost bioróżnorodności, zwiększenie infiltracji, retencji i wykorzystania gospodarczego wód opadowych. Dziś włodarze miast i zarządcy spółek wodnych są coraz bardziej świadomi, że zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych nie powinno ograniczać się tylko do tradycyjnych systemów odwodnieniowych poprzez zastosowanie podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej, ale musi być wspomagane rozwiązaniami małej retencji, umożliwiającymi zagospodarowanie wód w miejscu wystąpienia opadu. Takie gospodarowanie wodami opadowymi jest zgodne z założeniami współczesnych strategii realizowanych na świecie, takich jak miasta gąbki (ang. sponge cities), rozwój miast z ograniczeniem wpływu na środowisko (ang. low impact development) czy projektowanie miast z uwrażliwieniem na wodę (ang. water urban sensitive design), zmierzających do przywrócenia naturalnych stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych.

Rozwiązania techniczne

Sposobów na zatrzymanie wody w mieście...