Różnego rodzaju odpady, które dotąd były finansowym i logistycznym przekleństwem dla samorządów, teraz dla wielu z nich stać się mogą nieocenionym dobrodziejstwem. W przypadku niektórych miast już zaczyna tak być, ponieważ lokalne władze, poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów, np. w procesie termicznego unieszkodliwiania z odzyskiem energii i ciepła, mogą oświetlać swoje ulice, napędzać miejską komunikację, ogrzewać lokalne instytucje, a nawet zmniejszać rachunki mieszkańców za wiele kosztownych dotąd usług komunalnych.

Nowoczesne procesy zagospodarowania odpadów komunalnych to o wiele czystsze i tańsze niż tradycyjne sposoby ich redukcji, np. poprzez gromadzenie na składowiskach. Przede wszystkim dlatego, że pozwalają na to nowe technologie, mogące samorządom przynosić wręcz dochody. Mowa m.in. o termicznym unieszkodliwianiu odpadów z odzyskiem energii i ciepła, często zwanym również procesem Waste to Energy. 

Jak informuje Wydział Komunikacji Medialnej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w Polsce funkcjonuje osiem spalarni przetwarzających odpady komunalne oraz odpady pochodzące z instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ich łączna moc przerobowa wynosi 1 185 000 Mg rocznie. Budowa sześciu z nich była dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ponadto odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych spalane są we współspalarniach, jakimi są np. cementownie. W ramach POIiŚ finansowana jest obecnie budowa spalarni odpadów w Gdańsku (160 000 Mg/rok) i Olsztynie (110 000 Mg/rok). Kilka innych inwestycji jest na etapie planowania bądź konsultowania z mieszkańcami. 

Najnowsza technologia w zabytkowym...