Projekt SALUTE4CE opiera się na założeniu, że wiele małych interwencji w postaci „zielonych punktów” (każda z nich – niewykraczająca poza skalę miejsca) w silnie zurbanizowanej przestrzeni może poprawić jakość życia mieszkańców miasta, zapewniając przy tym korzystne efekty w skali miasta lub przynajmniej jego dzielnicy. Takie rozwiązanie proponuje się nazywać Miejską Zieloną Akupunkturą (MZA).

Niemal w każdym dużym lub średnim mieście znajdują się obszary dotknięte trwałym deficytem publicznej zieleni. O deficycie mówimy wtedy, gdy w strefie mieszkaniowej nie są spełnione standardy publicznego dostępu do odpowiedniej wielkości i jakości terenów zieleni. Jako punkt odniesienia można przyjąć standardy obowiązujące w danym mieście lub, w przypadku braku takowych, zalecenia zawarte w standardach urbanistycznych dla innych miast. Można np. przyjąć, że z trwałym deficytem mamy do czynienia wtedy, gdy nie ma szans na realizację dużych (powyżej 0,2 ha) terenów zieleni, np. ze względu na intensywność zabudowy, znaczącą fragmentację wolnych przestrzeni itd. Projekt SALUTE4CE jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące miejskiego obszaru dotkniętego trwałym deficytem zieleni: „Co, jeśli teraz i w przewidywalnej przyszłości brak jest miejsca dla tworzenia dużych terenów zieleni?”.

Miejska Zielona Akupunktura 

Celem MZA jest wzmocnienie systemu zielonej infrastruktury miasta, w tym przynajmniej częściowe zwiększenie jego funkcjonalnej ciągłości, a przy tym:

poprawa jakości środowiska miejskiego (w tym zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła), wzmocnienie funkcji ekosystemów, w szczególności miejskich usług ekosystemowych, ulepszenie tkanki miejskiej poprzez zwiększenie...