Konferencja „Doradztwo Energetyczne dla Gmin” zorganizowana została w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE poprzez umożliwienie wymiany informacji na poziomie lokalnym i regionalnym to jeden z celów Projektu, który osiągać można właśnie przy pomocy szkoleń, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjno-edukacyjnym. 

Projekt Doradztwa Energetycznego jest z sukcesem realizowany na terenie całego kraju od 2015 r. Powstał z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki przy współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach tej inicjatywy na terenie całego kraju powstała sieć Doradców Energetycznych realizujących cele Projektu. Doradców znaleźć można w 15 wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Usługi doradcze są finansowane ze środków Unii Europejskiej, co oznacza, że każda zainteresowana osoba czy instytucja może skorzystać z doradztwa całkowicie bezpłatnie. 

Odbiorcy i cele projektu

Jak wskazuje sama nazwa Projektu, jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców: osób fizycznych, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, szkół wyższych, jednostek samorządów terytorialnych i do wszystkich innych odbiorców zainteresowanych realizacją inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. Wśród celów Projektu należy wskazać najważniejsze z nich, takie jak: zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu...