Monitorowanie ilości i rodzaju wytwarzanych oraz przyjmowanych odpadów; optymalizacja, kontrola i monitorowanie warunków procesowych; ocena zmienności i charakteru emisji odorów; analiza i obserwacja czasowych i przestrzennych rozkładów stężenia zapachowego, intensywności, jakości hedonicznej i charakteru zapachów; rejestrowanie skarg mieszkańców z obszarów zabudowy mieszkalnej położonej w pobliżu obiektów emitujących odory; ocena zasięgu oddziaływania zapachowego; identyfikacja metod zapobiegania i ograniczania emisji odorów – to jedne z głównych zagadnień związanych ze skutecznym zarządzaniem odorami.

Warunkiem podstawowym efektywnego zarządzania jest w tym przypadku stosowanie nowoczesnych, wielomodułowych, spełniających określone wymagania metod i systemów pomiarowych, zaawansowanych metod, technik i narzędzi modelowania oraz systemów analizy danych i ich wizualizacji wraz z nowoczesnymi i dostosowanymi do odorogennych procesów metodami i technologiami ograniczania emisji odorów.

Ocena zapachowej jakości powietrza w systemie zarządzania odorami 

Emisje związków zapachowych mogą występować w różnych etapach związanych z gospodarowaniem odpadami1, 2. W przypadku gdy zakłady gospodarowania odpadami sąsiadują z terenami mieszkalnymi i prowadzone na ich terenie czynności oraz procesy powodują emisje odorów, którym towarzyszą niekorzystne warunki meteorologiczne i topograficzne, obserwowane jest okresowe pogarszanie się zapachowej jakości powietrza. To z kolei przy dłuższych epizodach może wiązać się z obniżaniem komfortu życia społeczności mieszkającej na terenach przyległych do zakładów emitujących odory. W przypadku wystąpienia takich sytuacji konieczne jest podjęcie szeregu działań mających na celu zapobieganie i eliminację negatywnego oddziaływania zapachowego. Jednym z najważniejszych aspektów w tym zakresie jest określenie właściwej metodyki (rys. 1) oraz identyfikacja dostępnych metod, narzędzi i systemów, które można...