Horyzontalne przewierty sterowane są jedną z bezwykopowąych technologii układania i wymiany przewodów kanalizacji grawitacyjnej.

Technologie bezwykopowe są w coraz większym stopniu stosowane do układania i wymiany przewodów kanalizacji grawitacyjnej. 

Horyzontalny przewiert sterowany 

Jest wiele metod układania i wymiany przewodów kanalizacyjnych prowadzonych technologią bezwykopową. Jedną z nich jest metoda przewiertu sterowanego. Określa się go skrótem HDD (ang. Horizontal Directional Drilling). Szczegółowy podział bezwykopowych technologii odnawiania przewodów kanalizacyjnych został przedstawiony w normie PN EN 12889:2003 – Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych1. Natomiast w przypadku wymiany istniejących przewodów kanalizacyjnych szczegółowa klasyfikacja bezwykopowych technologii odnawiania została przedstawiona w normie PN-EN ISO 11296-1:2018-042. Wybór technologii zależy od wymaganej dokładności kierunku i pochylenia przewodu, bliskości innych instalacji podziemnych, średnicy zewnętrznej przewodu, długości, na jakiej należy ułożyć rurociąg, oraz minimalnej głębokości przykrycia. 

Kiedy stosujemy? 

Technika ta stosowana jest w przypadku kabli, przewodów ciśnieniowych oraz (rzadziej) grawitacyjnych. Przygotowanie przedsięwzięcia polega na wykonaniu badań geologicznych, zaprojektowaniu profilu, doborze średnicy i materiału przewodu (jego trajektorii), płynu wiertniczego oraz urządzeń wiercących. W ogólności jej istota polega na wykonaniu otworu pilotowego, jego rozwierceniu do wymaganej średnicy i wciągnięciu w tak przygotowany otwór projektowanej rury lub kabla. Podstawowymi parametrami decydującymi o możliwości zastosowania tej techniki są długość i średnica przewodu oraz lokalne warunki geologiczne. Najdłuższe odcinki przewodów wykonywanych tą metodą nie przekraczają zazwyczaj 2000 m, a ich średnice 1200 mm. Otwór pilotowy poszerza się przy użyciu...