W jakich przypadkach wady w zamówieniu są podstawą unieważnienia postępowania? Krajowa Izba Odwoławcza ma niezmienne stanowisko w świetle zmienionych przepisów.

Analizując wyrok KIO z 7 września 2021 r. (sygn. akt KIO 2194/21), można odnieść wrażenie, że powiedzenie „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie” ewoluowało i już nawet poszukiwanie przysłowiowego paragrafu nie jest konieczne. Przywołanym wyrokiem Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepis art. 255 pkt 6 aktualnego P.z.p., który wyłącznie na pierwszy rzut oka ma niezmienioną treść względem art. 93 ust. 1 pkt 7 uchylonego P.z.p.

Orzeczenie KIO

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Izba uwzględniła odwołanie ze względu na przyjęcie, iż dokumenty zamówienia sporządzone na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia posiadają wady. Pierwsza, zdaniem Izby, polegała na nieproporcjonalnym ustanowieniu jednego z warunków udziału w postępowaniu, a druga, syntetyzując, na sformułowaniu trzech klauzul kar umownych o nieadekwatnym charakterze. Orzeczenie KIO zapadło po upływie ostatecznego terminu składania ofert i po ich otwarciu. W tak zarysowanej sytuacji faktycznej Izba: „stwierdziła, że część z postanowień SWZ naruszyła przepisy Pzp. W związku jednak z okolicznością, iż Zamawiający przed rozpoznaniem odwołania przez Izbę dokonał otwarcia ofert, niemożliwym było nakazanie Zamawiającemu zmiany części zakwestionowanych przez Odwołującego postanowień, które pomimo dokonanej przez Zamawiającego modyfikacji SWZ nadal pozostają aktualne. Tym samym w niniejszej sprawie Izba stwierdziła, że ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania na...