Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Bazylego Poskrobki, z którym mieliśmy zaszczyt współpracować. W latach 2004 oraz 2007-2009 profesor publikował na łamach „Przeglądu Komunalnego” polemiczne artykuły dotyczące różnych aspektów ochrony środowiska. Współpracowaliśmy z nim także w ramach organizowanych przez niego od połowy lat 90. XX wieku cyklicznych konferencji „Uwarunkowania i mechanizmy ekorozwoju”. Jako redaktor kwartalnika „Ekonomia i Środowisko” był także recenzentem naszych prac.

Profesor był wybitnym ekonomistą, specjalistą z zakresu ekonomiki środowiska, zarządzania środowiskiem, zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania wiedzą. Studia skończył na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, rozprawę doktorską obronił w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie, a habilitację uzyskał na Wydziale Gospodarki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w 2000 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Na Politechnice Białostockiej kierował Instytutem Inżynierii Środowiska, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Katedrą Ekonomiki i Zarządzania Ochroną Środowiska oraz Instytutem Zarządzania i Marketingu, był pierwszym dziekanem Wydziału Zarządzania. Zajmował się ekonomicznymi i społecznymi problemami ochrony środowiska oraz zarządzaniem środowiskiem. W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku kierował Katedrą Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy, prowadząc prace z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania wiedzą. Pracując w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, zajmował się metodologią pracy naukowej.

Profesor był autorem i współautorem bardzo licznych publikacji, w tym 25 książek. Jego najważniejsze publikacje to m.in. „Podstawy ochrony...