Badania przeprowadzone w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie dowiodły, że możliwy jest odzysk ze stabilizatu nie tylko szkła, ale również frakcji palnych. To szansa na ograniczenie masy składowanych odpadów. 

W Polsce w roku 2018 do procesów stabilizacji trafiło ok. 3,5 mln Mg frakcji organicznej pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Wytworzono ok. 2,45 mln Mg stabilizatu, który bezpowrotnie trafił na składowiska. Takie działanie nie wpisuje się w strategię UE ukierunkowaną na gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym. Czy możliwe jest ograniczenie składowania stabilizatu poprzez odzysk wybranych frakcji? ZZO Marszów przeprowadził badania, które dowiodły, że oprócz odzysku szkła możliwy jest również odzysk frakcji palnych ze stabilizatu.

Według prawa Unii Europejskiej, podstawową drogą do recyklingu jest selektywne zbieranie odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych. Ma to na celu stworzenie dla Europy modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Wdrażanie tego modelu ogranicza znaczenie technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) na rynku odpadowym. Instalacje te jednak są i będą niezbędne jeszcze przez wiele lat, między innymi w celu zapewnienia ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych oraz uzupełnienia osiąganego poziomu recyklingu. Rozwój selektywnego zbierania dla osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu oraz przebudowa instalacji MBP w sortownie odpadów opakowaniowych i kompostownie bioodpadów wymagają czasu. W przejściowym okresie możliwe jest znaczne ograniczenie masy stabilizatów usuwanych na składowiska poprzez odzysk, a nawet recykling dużej części masy zawartych w nich składników (tak jak w przypadku szkła...