Nie ulega wątpliwości, że zieleń miejska może być istotnym elementem strategii zarządzania zasobami wodnymi w miastach. Może bowiem w znaczącym stopniu wpływać na ograniczanie oraz spowolnienie spływu wód opadowych do kanalizacji miejskiej, który nasila się w miarę zastępowania pokrytej roślinnością nawierzchni chłonnej nieprzepuszczalną powierzchnią budynków, dróg, chodników i parkingów.

W dwóch poprzednich numerach zostały opisane usługi regulacyjne, które świadczą drzewa miejskie, a mianowicie usługa poprawy jakości powietrza oraz usługa regulacji klimatu lokalnego oraz globalnego. W tym numerze przedstawiamy jeszcze jedną usługę regulacyjną drzew miejskich – ich zdolność do ograniczania spływu powierzchniowego. Oczywiście, tak jak poprzednio, opis skupia się na aspekcie ekonomicznym usługi, a więc zawiera przykłady badań, które wyceniają jej wartość.

Wpływ drzew i metoda wyceny

Dzięki ograniczeniu i spowolnieniu przez zieleń miejską spływu wody deszczowej do systemu kanalizacji – w miastach jest odprowadzane mniej wody opadowej, co obniża koszt budowy i funkcjonowania instalacji deszczowej. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko przeciążenia takiego systemu i tym samym wystąpienia lokalnych podtopień, które mogą wywoływać bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe, szczególnie w przypadku deszczy nawalnych. Tę usługę jest niestety dużo ciężej wiarygodnie modelować i tym samym rzadziej jest wyceniana.

Jednym z elementów usługi zieleni miejskiej polegającej na ograniczeniu spływu wód opadowych do kanalizacji jest przechwytywanie części opadu przez powierzchnię listowia drzew. Ilość tej przechwyconej wody zależy przede wszystkim od:

wielkości opadu, rozmiaru korony drzewa, tempa ewaporacji.

Tempo ewaporacji...