Według Krajowej Izby Odwoławczej, działalność komercyjna podmiotu gminnego jest sprzeczna z prawem.

W marcu 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała dwa orzeczenia dotyczące dopuszczalności ubiegania się przez podmioty komunalne o uzyskanie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, udzielanego przez gminę inną niż gmina macierzysta. W wyroku z 1 marca 2021 r. KIO uznała, że działalność komercyjna podmiotu gminnego jest sprzeczna z prawem, a okoliczność ta emanuje na nieważność złożonej oferty. Z kolei w judykacie z 30 marca 2021 r. Izba stanęła na stanowisku, że ewentualny komercyjny charakter działalności spółki komunalnej nie skutkuje koniecznością odrzucenia oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

Spółki komunalne, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe

Mozaikę struktury podmiotowej zinternalizowanych form prowadzenia gospodarki komunalnej tworzą w szczególności samorządowe zakłady budżetowe oraz spółki prawa handlowego, wyraźnie wymienione w art. 2 Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (dalej: u.g.k.). Wobec otwartego katalogu form prowadzenia gospodarki komunalnej dopuszczalne jest wykorzystywanie również innych form niż spółka komunalna albo zakład budżetowy (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 12 września 2007 r., sygn. akt II SA/Bd 537/07). W praktyce jedną z takich form jest jednostka budżetowa, która – zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest jednostką sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki...