Rozwój nowoczesnych technologii, konieczność ochrony klimatu oraz zachwiania gospodarką światową sprawiają, że coraz częściej podczas budowy domu inwestorzy analizują rozwiązania adresowane do budownictwa pasywnego. Wzrastające zainteresowanie nim wynika z pewnością również z rosnących kosztów eksploatacyjnych podczas użytkowania domostw wykonanych metodą tradycyjną, często niewiele tańszą od nowoczesnego standardu, który dodatkowo zapewnia wyższy komfort. 

Warto dodać, że oprócz wykorzystania energii odnawialnej budownictwo pasywne dba o zachowanie szczelności budynków. Jak pokazują badania, najwyższe straty energii cieplnej (50-60%) zachodzą poprzez tradycyjną wentylację grawitacyjną, która zastąpiona zostaje mechaniczną instalacją wentylacji z rekuperacją ciepła. Zapewnia ona odzysk ciepła oraz komfort mieszkańcom i jest w pełni regulowana. 

Przy wyborze budowy budynku pasywnego istotne okazuje się to, że wykonanie wymaga większej precyzji na każdym etapie budowy. Przede wszystkim, aby budynek uzyskał miano budynku pasywnego, należy wykonać odpowiedni projekt architektoniczny poprzedzony licznymi obliczeniami i planem co do usytuowania budynku na działce, ale też ścisłego określenia charakterystyki każdej przegrody. 

Obliczenia wskazują konieczność dokładnej analizy i wyboru materiałów, z jakich powstają poszczególne przegrody. O izolacyjności każdej z nich decyduje współczynnik przenikania ciepła, który oblicza się na podstawie współczynnika przewodzenia ciepła (podanego przez producenta) i grubości danego materiału występującego w przegrodzie. Warto zwrócić uwagę, że 31 grudnia 2020 r. wprowadzono kolejną zmianę w warunkach technicznych i zwiększenie progu, jeśli chodzi o izolacyjność poszczególnych przegród (zmiany te wprowadzane są regularnie i wynikają z postępu technologicznego)....