Podczas posiedzenia w formule hybrydowej 22 października w Białogardzie Zarząd Związku Miast Polskich ponowił swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy wdrażającej Krajowy Plan Odbudowy, ponieważ nadal nie uwzględnia on zgłoszonych postulatów.

Chodzi o projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, którego wcześniejsza wersja była już opiniowana przez Zarząd ZMP 24 września br. w Krakowie. Zawarte wtedy w stanowisku Zarządu Związku postulaty i uwagi (np. w sprawie Komitetu Monitorującego, zwłaszcza w zakresie zatwierdzania kryteriów wyboru projektów) nie zostały jednak uwzględnione w najnowszej wersji projektu, dlatego zdecydowano nie udzielić pozytywnej opinii i tym razem, właśnie z tego powodu. Zarząd równocześnie postanowił ponowić stanowisko wraz z uzupełnieniem o nowe uwagi zgłoszone przez miasta, dotyczące zasad i uwarunkowań realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wyboru projektów, zasad prowadzenia kontroli czy warunków zawierania umów o dofinansowanie. Zdaniem członków Zarządu, projekt ustawy wdrażającej KPO powinien być osobnym aktem prawnym. Zwracano uwagę na niekonsekwencje w ramach tego jednego aktu prawnego – tylko w części dotyczącej KPO nie przewiduje się procedury odwoławczej, którą w opinii przedstawicieli miast należy wprowadzić.

Użytkowanie wieczyste niedoceniane

Zarząd ZMP negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, który dotyczy dalszych, ale fakultatywnych, zmian zmierzających do eliminacji instytucji użytkowania wieczystego w Polsce, tym razem dla przedsiębiorców. Postanowiono przekazać przygotowane przez miasta uwagi do tej regulacji, a Zygmunt...